Snímka obrazovky Casino Secret
Ukladať RSS

Casino Secret

 1. ÚVOD

1.1. Táto webová stránka www.casinosecret.com (Ďalej len "webové stránky„) Prevádzkuje Casino Secret Limited („we","us"Alebo"webové stránky„) Spoločnosť registrovaná na Malte s registračným číslom spoločnosti C86426 a so sídlom #2, Geraldu Farrugia Street, Zebbug, Malta.

1.2. Táto zmluva ustanovuje Podmienky, ktoré predstavujú záväzný zmluvný vzťah medzi Casino Secret Ltd a registračným hráčom, ďalej len „Užívateľ“. Prístupom. súhlasíte s tým, že budete viazaní týmito Podmienkami. Tieto Podmienky platia pre všetky hry s nami prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia, vrátane stiahnuteľných aplikácií na mobilnom zariadení a zostávajú v platnosti tak dlho, kým je registrovaný účet aktívny.

Pred začatím používania ktorejkoľvek časti stránky si pozorne prečítajte tieto Podmienky.

1.3. Casino Secret Limited je licencovaná a regulovaná tak, aby poskytovala svoje služby na základe nasledujúcich licencií Maltskej hernej autority (MGA), Building SCM 02-03, Level 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta. Tieto licencie nás oprávňujú poskytovať online stávkové a herné služby prostredníctvom stránky (ďalej len „služby“):

Licenčné číslo - MGA / B2C / 259 / 2014 vydané na 1st August 2018

1.4. Akýkoľvek odkaz na „vás“ a „vaše“ sa vzťahuje na vás, používateľa stránok.

1.5. Kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“ na registračnej stránke súhlasíte s tým, že ste si prečítali, porozumeli a ste viazaní týmito Podmienkami. Tieto Podmienky sa skladajú z:

- tieto Podmienky;
- Zásady ochrany osobných údajov a súborov cookie;
- akékoľvek podmienky a pravidlá týkajúce sa propagačných akcií, prémií a špeciálnych ponúk, ktoré sa môžu z času na čas uplatňovať;
- naše pravidlá týkajúce sa stávok a hier (vrátane prípadných Podmienok a podmienok konkrétnych propagačných akcií, ktoré sa môžu na Stránke z času na čas vyskytovať a ktoré možno nájsť na webovej stránke venovanej konkrétnej propagácii v príslušnej časti stránky) ( „Pravidlá hry")

1.6. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, v celom rozsahu alebo sčasti, alebo si neželáte byť nimi viazaní, mali by ste stránku okamžite opustiť. Vaše ďalšie používanie stránky bude predstavovať súhlas s týmito Podmienkami.

 1. ZMENA PODMIENOK

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť Zmluvné podmienky. Zabezpečíme, aby vám akékoľvek významné zmeny Podmienok boli vopred oznámené vhodnou metódou (napríklad e-mailom alebo prostredníctvom oznámenia na Webovej stránke). Odporúča sa však čas od času kontrolovať Zmluvné podmienky, aby ste sa uistili, že s nimi súhlasíte a že vaše ďalšie používanie Webovej stránky bude považované za súhlas s akýmikoľvek zmenami, ktoré urobíme.

 1. VÝKLAD

3.1. V týchto Podmienkach, ak z kontextu nevyplýva niečo iné:

3.1.1. odkazy na tieto Podmienky zahŕňajú odkazy na tieto Podmienky, ktoré sa občas menia, dopĺňajú a / alebo nahrádzajú akýmkoľvek spôsobom;

3.1.2. V prípade, že dôjde k rozporu alebo nesúladu medzi Podmienkami a akýmikoľvek inými pravidlami Zásad ochrany osobných údajov, majú prednosť tieto Všeobecné obchodné podmienky. V prípade rozporu alebo nesúladu medzi týmito Podmienkami a bonusovými Podmienkami majú prednosť pravidlá bonusových Podmienok.

3.1.3. odkazy na klauzuly alebo pododdiely sú odkazmi na ustanovenia a podčasti týchto Podmienok

3.1.4. záhlavia klauzuly sú len informatívne a neovplyvňujú výklad týchto Podmienok.

3.1.5. odkazy na „stávky“ zahŕňajú v prípade potreby odkaz na „stávky“ a „stávky“;

3.1.6. odkazy na servery alebo „naše servery“ tam, kde je to vhodné, zahŕňajú odkaz na servery Casino Secret Limited a na servery tretích strán, ktoré sa používajú na to, aby vám poskytli naše Služby na Stránke alebo prostredníctvom Stránky;

 1. OTVORENIE A RIADENIE ÚČTU

4.1. Ak chcete vykonať jednu alebo viac stávok na Stránke, musíte s nami otvoriť účet („účet"). O otvorenie účtu môžete požiadať vyplnením online prihlášky na adrese www.casinosecret.com. Je to len vyplnením úplného on-line prihlasovacieho formulára na vyššie uvedenom odkaze, že ste považovaný za majiteľa účtu a môžete hrať za skutočné peniaze na stránke.

4.2. Prihlasovaním k účtu zastupujete a zaručujete, že:

4.2.1. máte najmenej osemnásť (18) rokov alebo vek zákonného súhlasu s poskytovaním Služieb v súlade so zákonmi jurisdikcie, v ktorej sa nachádzate počas používania Stránky, podľa toho, čo je vyššie. Beriete na vedomie, že používanie našich Služieb nie je vhodné pre neplnoleté osoby a že nebudete pomáhať maloletému žiadať alebo používať Účet;

4.2.2. budete vždy dodržiavať tieto Zmluvné podmienky. Hráčom je zakázané predávať, prevádzať a nadobúdať účty iným hráčom alebo od nich;

4.2.3. nebudete akýmkoľvek spôsobom zneužívať žiadne online stávky alebo hry alebo akúkoľvek bonusovú ponuku alebo iný propagačný program, ktorý ponúkame;

4.2.4. všetky informácie, ktoré nám poskytnete, a to buď na základe žiadosti o účet, následne alebo v súvislosti s vaším účtom (vrátane, okrem iného, ​​mena, priezviska, dátumu narodenia, miesta bydliska, e-mailovej adresy a telefónneho čísla) sú úplné , presné, aktuálne a nezavádzajúce a že nás okamžite informujete, ak dôjde k zmene týchto informácií;

4.2.5. súhlasili ste s tým, že budete dostávať informácie o bonusových ponukách a ďalších informáciách z Casino Secret Limited (ako je definované v článku 4.3) Ak si neželáte, aby ste boli informovaní o bonusoch a iných ponukách, máte právo odhlásiť sa prostredníctvom odkazu a krokov uvedených na našich stránkach Pravidlá ochrany osobných údajov a cookies;

4.2.6. chápete, že existuje riziko straty peňazí prostredníctvom hazardných hier alebo hrania hier na Stránke a že ste plne zodpovední za všetky vzniknuté straty;

4.2.7. ešte nemáte u nás účet, nechali sme Váš účet pozastavený alebo uzavretý v súlade s Podmienkami alebo v súčasnosti sme sami vylúčení;

4.2.8. nemali by ste mať nerozumné očakávania o výhrach, ktoré môžete vykonať prostredníctvom hazardných hier na stránke. Beriete na vedomie a chápete, že malá časť zákazníkov môže trpieť závislosťou na hazardných hrách a často si vyžadujú odbornú pomoc, aby sa mohli vyrovnať a prekonať svoju závislosť. Pozrite si prosím naše zodpovedné hranie stránku, ktorá je k dispozícii prostredníctvom odkazu v dolnej časti každej stránky na stránke, aby ste sa zoznámili s nami poskytovanými zodpovednými hernými opatreniami a zoznamom miestnych organizácií, ktoré vám môžu pomôcť;

4.2.9. že zdroj všetkých peňazí, ktoré používate na Stránke, nie je nezákonný a že nebudete používať Stránku na akúkoľvek nezákonnú alebo podvodnú činnosť, vrátane, ale nielen, prania špinavých peňazí podľa zákonov akejkoľvek jurisdikcie, ktorá sa na vás vzťahuje. Okrem toho vyhlasujete, že na stránky nebudete uzatvárať stávky na udalosti, v ktorých sa priamo alebo nepriamo zúčastňujete na akejkoľvek funkcii alebo o ktorej ste získali informácie prostredníctvom neetických alebo nezákonných prostriedkov;

4.2.10. beriete na vedomie a chápete, že trestné a / alebo občianskoprávne konanie môže byť začaté proti vám a akejkoľvek inej osobe (osobám) v súvislosti s vašou účasťou na niektorej z vyššie uvedených činností, a vyhradzujeme si právo odovzdať, podľa vlastného uváženia, akékoľvek informácie príslušným orgánom na ďalšie vyšetrovanie v prípade, že niektorá z vyššie uvedených činností je podozrivá alebo inak prepojená s vaším účtom, a bez toho, aby ste o tom informovali o našom zámere. Beriete na vedomie, že budeme informovať príslušné orgány pri najmenšom náznaku akýchkoľvek transakcií a / alebo činností, ktoré naznačujú potenciálne pranie špinavých peňazí. Týmto súhlasíte s tým, že sa vzdáte všetkých práv, ktoré môžete mať, v súlade so zákonom alebo iným spôsobom, akejkoľvek povahy av akejkoľvek jurisdikcii v najväčšom možnom rozsahu v súvislosti s takýmto zverejnením. Okrem toho si vyhradzujeme právo držať akékoľvek finančné prostriedky, o ktorých sa domnievame, že sú v súvislosti s nezákonnou alebo podvodnou činnosťou, a my nie sme povinní vám na to poskytnúť dôvod.

4.3. Nesmiete žiadať o Účet ani používať žiadnu z našich Služieb, ak ste vy alebo člen vašej domácnosti v posledných dvoch rokoch zamestnancom Casino Secret Ltd. Na účely tohto článku 4.3, „zamestnanec“ zahŕňa tretie osoby. zmluvné strany, ako sú poskytovatelia licencií, dodávatelia softvéru, vývojári alebo partneri a všetky tieto osoby akýmkoľvek spôsobom prepojené s ktorýmkoľvek členom Casino Secret Ltd.

4.4. Nesmiete žiadať alebo otvoriť si Účet, ak neplníte funkciu príkazcu a konáte v mene niekoho iného alebo na prospech niekoho iného.

4.5 Vyhradzujeme si právo uzavrieť Účet a ponechať si zostatok na tomto Účte, ak máme dôvodné podozrenie, že Účet je používaný alebo kontrolovaný inou osobou ako osobou uvedenou ako držiteľ registrovaného účtu a / alebo ak máme primeraný podozrenie, že sa Účet používa podvodným spôsobom alebo inak v súvislosti s jednou alebo viacerými marketingovými pobočkami Casino Secret Ltd.

4.6. Ak nie je uvedené inak, finančné prostriedky uložené na jednom účte nie je možné previesť na iný účet.

4.7. V jednom jednom čase môžete u nás mať len jeden účet. Vyhradzujeme si právo uzavrieť akékoľvek viaceré Účty otvorené na rovnakom mene alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je možné priradiť tej istej osobe. Na základe vlastného uváženia spoločnosti Casino Secret Limited av prípade, že sa domnievame, že viaceré účty boli otvorené v skutočnej chybe, môžeme súhlasiť s kreditom jedného účtu, ktorý ste s nami otvorili, s akýmkoľvek zostatkom na vašom dodatočnom účte (účtoch). Ak máme dôvodné podozrenie, že došlo k podvodu alebo pokusu o podvod, vyhradzujeme si právo zrušiť akúkoľvek súvisiacu transakciu, akýkoľvek bonus alebo akúkoľvek inú propagáciu bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné kroky. V týchto Podmienkach sa odkaz na „podvod“ považuje za odkaz na „zneužitie bonusu“. Zneužívanie bonusov zahŕňa, ale neobmedzuje sa na ne, otváranie viac ako jedného účtu s cieľom uplatniť si dodatočný bonus alebo výhodu. Na jednu IP adresu a / alebo počítačové zariadenie môže byť otvorený len jeden účet.

4.8. Nesmiete povoliť žiadnej tretej strane používať Váš Účet a ste plne zodpovední za akékoľvek straty, ktoré tretej strane vzniknú na Vašom účte. Okamžite nás informujete, ak máte podozrenie, že tretia strana získala prístup k Vášmu Účtu, a budete nám plne pomáhať pri vyšetrovaní tejto záležitosti.

4.9. Beriete na vedomie, že finančné prostriedky vložené na váš účet nezaručujú žiadny záujem a nesmiete považovať Casino Secret Limited za akúkoľvek formu finančnej alebo bankovej inštitúcie.

4.10. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Casino Secret Limited prísne zakazuje používanie robotických, automatizovaných, mechanických, elektronických alebo iných zariadení na automatizované rozhodovanie v akejkoľvek hre alebo v súvislosti s akoukoľvek stávkou na Stránke, bez ohľadu na to, či sa na takéto použitie pokúšate alebo na vás máte vplyv. tretími stranami. Ak by sme mali dôvodné podozrenie, že akékoľvek takéto zariadenie sa používa na Stránke, vyhradzujeme si právo zrušiť akúkoľvek stávku alebo podiel, o ktorom má podozrenie, že boli vykonané pomocou takéhoto zariadenia a / alebo vylúčiť akéhokoľvek zákazníka z akejkoľvek propagácie alebo súťaže, v ktorej je podozrenie, že takéto zariadenie bolo použité a / alebo pozastaviť predmetný účet až do vyšetrovania záležitosti a / alebo ukončiť účet podľa vlastného uváženia. Použitie takýchto zariadení považujeme za rovnocenné s podvodmi a vyhradzuje si právo v takomto prípade nevrátiť žiadny zostatok na Účte v čase ukončenia a zrušiť akékoľvek čakajúce stávky alebo hry.

4.11. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je zakázané používať akýkoľvek zdroj, ktorý je určený na poskytnutie nespravodlivej výhody hráčovi. Takéto zakázané zdroje môžu okrem iného zahŕňať softvérové ​​aplikácie a databázy tretích strán, ako aj webové stránky, webové databázy, služby predplatného a pomoc akejkoľvek inej osoby bez ohľadu na to, či táto osoba je alebo nie je držiteľom licencie. účet Casino Secret Limited. „Nespravodlivá výhoda“ je definovaná ako použitie techník hry, ako je počítanie kariet, Casino Secret Limited môže ukončiť účet a zadržať zostatok na účte každého hráča, o ktorom sa zistí, že má prospech z nespravodlivej výhody.

4.12. Casino Secret Limited si vyhradzuje právo ukončiť účet, zakázať hráčovi a ponechať si všetky finančné prostriedky, o ktorých je dôvodné podozrenie, že sa hráč zúčastňuje, alebo pomáha iným, aby sa zapojili, podvádzali a podvodne vykonávali činnosti. falošných kreditných kariet alebo čísel účtov, dumpingu čipov, falšovania, tajnej dohody a predkladania údajov alebo dokumentov, ktoré sú sfalšované, odcudzené alebo inak spreneverené.

4.13 Casino Secret Limited si vyhradzuje právo zrušiť účet, zakázať hráčovi, ponechať si všetky finančné prostriedky a zvážiť všetky čakajúce stávky ako stratený, ak je tento hráč odôvodnene podozrivý zo zapojenia sa do aktivít úplatkárstva alebo sa o ne pokúsi.

4.14. Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že žiadnym spôsobom nezaručujeme, že vaše používanie stránky je zákonné v akejkoľvek jurisdikcii a že je vašou zodpovednosťou zabezpečiť zákonnosť vašich činností. Nemôžeme vám poskytnúť žiadne právne poradenstvo, pokiaľ ide o zákonnosť internetových hazardných hier vo vašej jurisdikcii, ani nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek trest, ktorý vám uloží akýkoľvek príslušný orgán v dôsledku nezákonného používania tejto stránky. Žiadame vás, aby ste podnikli vlastné kroky na zistenie zákonnosti alebo inak v jurisdikcii, v ktorej sa nachádzate, pred pokusom o prístup a hranie na našich stránkach.

4.15. Nesmiete žiadať alebo otvoriť účet, ak sa nachádzate v jurisdikcii, v ktorej je žiadosť o otvorenie účtu a / alebo používanie našich služieb nezákonná alebo je v rozpore s platnými predpismi („zakázaná jurisdikcia“). Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby to tak nebolo. Vyhradzujeme si právo okamžite pozastaviť Váš Účet, ak zistíme, že Váš Účet bol otvorený alebo sa používa z Zakázanej jurisdikcie.

Účet 4.16 A Casino Secret Limited môže byť držaný iba fyzickou osobou. Pre vylúčenie pochybností nie sú účtovné závierky spoločností povolené.

4.17. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek previesť a / alebo udeliť licenciu, bez predchádzajúceho upozornenia, práva, zodpovednosti a / alebo prevádzkovania účtu Casino Secret Limited na inú právnickú osobu v súlade s Casino Secret Limited, ktorá zaručuje plnenie prevedeného záväzku ,

 1. IDENTIFIKÁCIA

5.1. Keď požiadate o účet a kedykoľvek budete mať u nás účet, súhlasíte s tým, že môžeme:

5.1.1. požiadajte vás o preukázanie vašej totožnosti, veku a pôvodu finančných prostriedkov, a to aj v prípade, ak bol váš Účet otvorený, aby ste ho kedykoľvek podľa vlastného uváženia zablokovali, ak nie sme spokojní s informáciami, ktoré ste nám poskytli alebo v prípade udalosti, poskytnutie oneskorených informácií;

5.1.2. požiadajte o fotografiu, v ktorej máte svoje dokumenty na identifikáciu farieb, ak máme pochybnosti o pravdivosti totožnosti majiteľa účtu;

5.1.3. zrušiť a vrátiť všetky stávky umiestnené a zakázať vašu hru, kým sa Vaša totožnosť, vek a / alebo pôvod finančných prostriedkov nepreverí k našej spokojnosti.

5.1.4 ukončí váš účet s okamžitým účinkom a ponechá si všetky finančné prostriedky na účte v prípade, že existuje dôvodné podozrenie z podvodnej činnosti vrátane, ale nie výlučne, poskytovania podvodných osobných údajov, sfalšovaných, pozmenených alebo odcudzených identifikačných alebo finančných dokumentov alebo registrácie. viacerých účtov.

5.2. Casino Secret Limited akceptuje iba farebné kópie identifikačných dokumentov.

5.3. Dokumentácia by sa mala zaslať na adresu [Email protected] alebo cez náš web (vyžaduje sa prihlásenie) na stránke Dokumenty v časti „Môj účet“. Odporúčame, aby nám všetci hráči zaslali svoje oficiálne osobné identifikačné doklady pri registrácii svojho účtu.

5.4. Vyhradzujeme si právo, na základe vlastného uváženia, vykonávať kontroly proti registrovaným detailom žiadateľov a hráčov, aby sme zabezpečili presnosť poskytnutých informácií a sme oprávnení požadovať ďalšie dôkazy o veku žiadateľa, o spôsobilosti na právne vzťahy s nami, krajine pobytu alebo akékoľvek iné informácie kedykoľvek v budúcnosti.

 1. VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE

6.1. Osobné údaje, ktoré si vyhradzujeme právo požadovať registráciu, sú: krstné meno; priezvisko; rod; dátum narodenia; miesto bydliska; emailová adresa; telefónne číslo; jazyk, mena, číslo cestovného pasu alebo občianskeho preukazu a heslo. Je vašou zodpovednosťou, aby ste zabezpečili, že všetky údaje, ktoré ste poskytli v registračnom formulári, budú presné a aktualizované tak, ako sa vyžaduje v platných právnych predpisoch na krížovú kontrolu údajov, ktoré ste zadali s identifikačnými a platobnými dokladmi na účely overenia svoju identitu. Niektoré z vašich osobných údajov môžete kedykoľvek pristupovať a upravovať v sekcii „Môj účet“ na stránke alebo prostredníctvom služby zákazníkom. Údaje o debetnej alebo kreditnej karte môžete kedykoľvek vymazať a / alebo zaregistrovať novú kartu. Neinformovanie nás o takýchto zmenách môže viesť k tomu, že vaša banka, stavebná spoločnosť alebo spoločnosť poskytujúca kreditné karty odmietnu transakcie a my neakceptujeme žiadnu zodpovednosť za transakcie, ktoré boli odmietnuté v dôsledku neposkytnutia správnych osobných údajov. detaily. Je tiež vašou zodpovednosťou chrániť vašu debetnú a / alebo kreditnú kartu za stratu alebo krádež a v prípade straty alebo krádeže karty by ste sa mali okamžite obrátiť na zákaznícky servis. Vezmite prosím na vedomie, že nie je možné vykonať žiadne zmeny vášho mena, priezviska a dátumu narodenia, ako boli pôvodne zapísané pri registrácii, pokiaľ nám neposkytnete dôkaz o našej spokojnosti, že tieto a akékoľvek ďalšie osobné údaje boli zákonne zmenené podľa údajov uvedených v prílohe. v jurisdikcii, v ktorej máte bydlisko. Na zmenu adresy, ktorú ste pôvodne poskytli pri registrácii, sa vyžaduje potvrdenie o novej adrese. Okrem toho nie je možné zmeniť vaše používateľské meno, ako bolo pôvodne zadané pri registrácii.

6.2. V prípade, že sa vyžaduje používateľské meno, používateľské meno, ktoré si zvolíte, nesmie byť obscénne, výhražné, hrozivé, rasistické, urážlivé, hanlivé, hanlivé alebo v rozpore s akýmkoľvek duševným vlastníctvom alebo vlastníckymi právami tretích strán a ak to vezmeme do úvahy, a absolútne diskrétnosť, že užívateľské meno, ktoré ste si vybrali, nie je vhodné, vyhradzujeme si právo kedykoľvek odmietnuť a zabrániť vášmu použitiu takéhoto používateľského mena s upozornením alebo bez neho.

6.3. Po vytvorení účtu u nás budete následne musieť zadať svoju e-mailovú adresu a heslo, aby ste mohli pristupovať k svojmu účtu a využívať naše služby. Vaša e-mailová adresa a heslo by nemali byť sprístupnené žiadnej tretej strane a ste výhradne zodpovední za všetky akcie, ktoré sa uskutočnia v dôsledku prístupu k Službe prostredníctvom vašej e-mailovej adresy a hesla. V takom prípade preberáte plnú zodpovednosť za následky umožnenia takéhoto prístupu a činnosti a bez toho, aby ste sa odchýlili od všeobecnej povahy akéhokoľvek iného odškodnenia obsiahnutého v tomto dokumente, odškodníte a budete držať Casino Secret Limited neškodné v súvislosti s akýmikoľvek škodami, ktoré z toho vyplývajú. Akékoľvek porušenie týchto Podmienok zo strany kohokoľvek, s kým zverejníte svoje heslo, bude považované za porušenie vami.

6.4. V prípade, že zabudnete svoje heslo, alebo že sa vaše heslo stane, alebo sa domnievate, že sa môže stať, ktorý je známy všetkým neoprávneným užívateľom, okamžite nás o takejto udalosti informujete.

6.5. Po piatich po sebe idúcich chybných zadaniach pri prihlásení bude Váš účet dočasne pozastavený z bezpečnostných dôvodov a budeme vyžadovať, aby ste odpovedali na bezpečnostné otázky a / alebo nám poslali oficiálny fotografický doklad totožnosti, ktorým je národný preukaz totožnosti, pas alebo vodičský preukaz v poriadku pre reaktiváciu Účtu.

6.6. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť vaše heslo a / alebo názov účtu na základe nášho výhradného a absolútneho uváženia, a my vás budeme informovať o všetkých zmenách, ktoré boli na tomto / tomto mieste vykonané, a to prostredníctvom kontaktných údajov, ktoré ste nám poskytli.

6.7. Predpokladáme, že transakciu vykonanú po zadaní správneho a zodpovedajúceho používateľského mena a hesla vykoná oprávnený majiteľ účtu, a teda platná. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom nebudeme zodpovední za žiadne škody, ktoré vám vzniknú v dôsledku neoprávneného použitia alebo zneužitia vašich osobných údajov. Aby sme chránili vás aj nás pred podvodom s identitou, vyhradzujeme si právo kedykoľvek požiadať o uspokojivý farebný doklad totožnosti s fotografiou (kópia platného pasu / občianskeho preukazu / vládneho preukazu / vodičského preukazu) a / alebo kópie všetkých použitých kariet a / alebo doklad o adrese (nedávny výpis z účtu alebo výpis z banky / kreditnej karty). Nedodanie takejto dokumentácie môže mať za následok pozastavenie Účtu.

6.8. Budeme používať prísne bezpečnostné opatrenia na ochranu bezpečnosti osobných údajov, ktoré máme od neautorizovaného prístupu. Ste výlučne zodpovední za bezpečnosť a zachovanie tajomstva vašich prihlasovacích údajov a za všetky akcie, ktoré sa uskutočňujú v dôsledku prístupu k Službám prostredníctvom vašich prihlasovacích informácií.

6.9. Vaše osobné údaje sú prísne dôverné a my ich použijeme na vytvorenie a správu vášho účtu, na vybudovanie profilov zákazníkov a na poskytnutie možnosti zapojiť sa do služieb dostupných na stránke. Ak ste sa prihlásili na prijímanie bonusových ponúk a ďalších informácií z Casino Secret Limited, môžeme tiež použiť vaše osobné údaje na zasielanie priamych marketingových e-mailov, listov poštou, SMS správ a propagačných telefónnych hovorov (vrátane automatizovaných hovorov) týkajúcich sa nových produktov a / alebo ponúk, o ktorých si myslíme, že by vás mohli zaujímať. Takéto priame marketingové e-maily, listy poštou, SMS správami a propagačnými telefónnymi hovormi môžete dostávať hneď po zaregistrovaní účtu u nás, aj keď ste na svoj účet nevložili žiadne stávky alebo neuložili žiadne finančné prostriedky. Pozrite si naše Pravidlá ochrany osobných údajov a cookies informácie o tom, ako sa odhlásiť.

6.10. Vyhradzujeme si právo odovzdať osobné údaje tretím stranám, ako napríklad tretím stranám, poskytovateľom platieb, vládnym inštitúciám, na ktorých sme požiadaní alebo od ktorých sme povinní tak urobiť, aby sme dodržiavali všetky platné právne predpisy, nariadenia, právne postupy, súd príkazom alebo vládnou žiadosťou, najmä ak je to potrebné na zistenie alebo iné predchádzanie trestnému činu.

6.11. Ďalšie informácie použité na poskytnutie rýchlej a efektívnej služby na Stránke sa zvyčajne zhromažďujú pomocou cookies. Ďalšie informácie o našom používaní vašich osobných údajov nájdete v našom Pravidlá ochrany osobných údajov a cookies .

 1. PRIJATÁ MENA

7.1. Transakcie môžu byť uskutočnené vo viacerých povolených menách a výber sa vykoná pri registrácii. Transakcie sa uskutočnia v mene, ktorú si vyberiete pri prvom otvorení svojho účtu, pokiaľ pri prijímaní platby od nás neuvediete inú preferenciu. Ponechávame si právo vykonávať transakcie na našich stránkach vo viacerých menách. Dennú sadzbu ECB používame v danom čase, alebo aktuálny kurz (+/- 15 minút), ako je uvedené na stránke xe.com v deň, keď vám vykonávame platby alebo keď prijímame platby od vás. Týmto beriete na vedomie, že nemôžeme niesť žiadnu zodpovednosť za akékoľvek výkyvy meny pri uskutočňovaní takýchto konverzií. Vyhradzujeme si právo pridať alebo odstrániť možnosti meny podľa nášho uváženia. Ďalej si vyhradzujeme právo pozastaviť vyplácanie stávok a / alebo výhier v určitých menách a zaplatiť zostatok v mene zodpovedajúcej výberu účtu.

 1. Vklady a výbery

8.1. Keď si otvoríte Účet, vyžadujeme, aby ste pred vkladom alebo hraním urobili minimálny vklad. Minimálna výška prijatého vkladu je približne 10 EUR (a akýkoľvek ekvivalent v inej mene), ponecháme si však právo kedykoľvek zmeniť túto minimálnu sumu, ak to považujeme za vhodné. Minimálny vklad, ktorý môžete vykonať, je uvedený v pokladni v momente, keď sa rozhodnete uskutočniť platbu nám. Vklad môžete vykonať kedykoľvek online prostredníctvom svojej debetnej alebo kreditnej karty, e-peňaženky, predplateného kupónu alebo bankovým prevodom. Hotovosť a / alebo šeky nie sú akceptovaným spôsobom vkladania. Niektoré spôsoby platby nemusia byť pre vás dostupné v závislosti od určitých faktorov, ako sú napríklad jurisdikcia a mena. Dostupné metódy vo vašej jurisdikcii sa zobrazia ako zoznam, keď kliknete na položku „Credit“.

8.2. Vyhradzujeme si právo požadovať ďalšie informácie a dokumentáciu týkajúcu sa vášho veku, totožnosti a miesta bydliska po každom vkladu alebo pred akýmkoľvek výberom, najmä pred prvým výberom, aby ste dokázali svoju totožnosť predtým, ako vám poskytneme finančné prostriedky. Vyhradzujeme si právo požadovať takéto informácie a dokumentáciu o každej osobe, ktorá má vplyv na vklad na vašom účte. Takéto informácie a dokumentácia (ako vodičský preukaz, vládne ID, vyhlásenie o banke / kreditnej karte) nám umožnia skontrolovať, či osobné údaje poskytnuté počas registrácie zodpovedajú tomu, čo je uvedené v dokumente. V prípade, že sú tieto údaje odlišné, vyhradzujeme si právo zrušiť tieto stávky spolu s platbou zostatku na účte, pokiaľ nemôžete preukázať svoj nárok na zostatok iným spôsobom.

8.3. Vklady na váš účet Casino Secret Limited by mali byť úmerné hraniu hry. Preto, ak je v uvážení Casino Secret Limited podozrenie zo zneužitia (napríklad v prípade, že vložená suma nebola použitá na primeranú úroveň hrania hry a užívateľ potom vykoná žiadosť o výber v súvislosti s touto vloženou sumou alebo kde podozrenie, že zneužívate kolísanie výmenného kurzu), vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia čiastočne alebo úplne zrušiť príslušný vklad (vklady), aby sa stiahli všetky náklady, ktoré mohli mať za následok ich spojenie a uzatvorenie Casino Secret Limited účet na dobu neurčitú. Ďalej si vyhradzujeme právo požadovať a získať uspokojivý dôkaz o vklade a ďalšie kópie osobnej identifikácie v takýchto prípadoch pred spracovaním žiadosti o výber, spracovanie tejto žiadosti bude v plnej miere podľa uváženia Casino Secret Limited.

8.4. Je vašou zodpovednosťou, aby ste okamžite informovali naše služby zákazníckej podpory v prípade, že finančné prostriedky budú pripísané na váš účet omylom. Ak by bol fond pripísaný omylom, tieto prostriedky nám môžu byť zmrazené a nakoniec zadržané. Ďalej si vyhradzujeme právo zrušiť všetky transakcie, ktoré boli s nimi spojené, vrátane súvisiacich výplat vyplatených omylom. Vyhradzujeme si právo na započítanie akýchkoľvek následných výhier, ktoré vám dlhujeme na splnenie tejto zodpovednosti.

8.5. S výhradou klauzuly 8.2, 8.3 a 8.4 je možné finančné prostriedky kedykoľvek odvolať, okrem prípadov, keď ste úplne neodomkli bonus, ktorý ste dostali. Pravidlá týkajúce sa odomknutia bonusov nájdete v príslušnej časti Bonusových podmienok, ako aj v podmienkach platných pre konkrétne propagačné akcie, ktoré nájdete na domovskej stránke propagácie na stránke.

8.6. V súlade s týmito Podmienkami, vrátane, bez obmedzenia, podľa článku 8.10, môžete kedykoľvek vybrať výbery z vášho účtu až do výšky aktuálneho dostupného zostatku.

8.7. V súlade s našimi zásadami boja proti podvodom si vyhradzujeme právo zaplatiť akékoľvek požadované odstúpenie čiastočne alebo celkom prostredníctvom rovnakého spôsobu platby, prostredníctvom ktorého bol vykonaný jeden alebo viac vkladov. Ďalej si vyhradzujeme právo zaplatiť akýkoľvek požadovaný výber priamo na váš bankový účet.

8.8. Vyhradzujeme si právo uplatniť poplatok za výbery, ktorý sa v súčasnosti vyberá z výberov nízkej hodnoty alebo z nasledujúcich výberov nad rámec prvého v danom týždni. Ak sa na výber uplatní poplatok, suma sa zobrazí v pokladni pred potvrdením žiadosti o výber. Poplatok sa automaticky odpočíta zo zostatku na účte, ak sa rozhodnete pokračovať v transakcii. Vyhradzujeme si právo uložiť správny poplatok v prípade, ak vykonáte akékoľvek výbery týkajúce sa vkladu, ktorý nebol vložený, dodatočné bankové poplatky spojené s vykonanými platbami vám môžu byť v tomto prípade postúpené. Minimálna čiastka, ktorú máte možnosť stiahnuť, môže závisieť od poskytovateľa platobných služieb, ktorý používate na výber finančných prostriedkov.

8.9. Na výbery uskutočnené debetnou / kreditnou kartou sa vzťahujú minimálne a maximálne sumy na výber. Tieto limity sa líšia v závislosti od poskytovateľa karty a sú jasne zobrazené pri výbere z účtu Casino Secret Limited. Výbery uskutočnené debetnou alebo kreditnou kartou sa môžu uskutočniť iba na kartu, ktorú ste zaregistrovali na svojom účte a na ktorú ste vložili prostriedky. Hotovosť a / alebo šeky nie sú akceptovaným spôsobom odstúpenia od zmluvy.

8.10. V prípade propagačnej kampane alebo súťaže, na ktorú pripíšeme sumu na Váš Účet, máte nárok na použitie tejto sumy iba na účely stávok uskutočnených na Stránke. Nie ste oprávnený tieto sumy vyberať, ak nie je v podmienkach reklamnej kampane alebo súťaže uvedené inak. Vyhradzujeme si právo na vrátenie týchto súm, ak ich nepoužijete na umiestnenie jedného alebo viacerých stávok na Stránke počas obdobia určeného v propagácii.

8.11. Casino Secret Limited si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia zmeniť svoje limity vkladov a výberov a prahy v súlade s platnými zákonmi.

8.12. Upozorňujeme, že zoznam vašich záznamov o transakciách sa nachádza v sekcii Môj účet na vašom účte Casino Secret Limited.

 1. TRANSAKČNÉ POPLATKY

9.1. Vezmite prosím na vedomie, že za vklady uskutočnené prostredníctvom debetnej alebo kreditnej karty môžeme použiť manipulačný poplatok za čiastky menšie ako určitá hodnota (tieto manipulačné poplatky by nemali predstavovať viac ako 2% z vloženej sumy, napriek tomu si ponechávame právo na zvýšenie výšky vkladov). poplatok, ktorý považujeme za vhodný). Ak sa na sumu vkladu vzťahuje poplatok, bude jasne uvedený v okamihu platby v našom pokladni. Výbery z vášho účtu si môžete vyžiadať kedykoľvek za predpokladu, že všetky prijaté platby boli prijaté.

 1. POUŽÍVANIE ÚČTU

10.1. Hry môžete hrať zadarmo na našich stránkach kedykoľvek alebo bez vytvorenia účtu, ale iba vtedy, ak by to bolo pre vás legálne, keby ste si na našich stránkach mohli zahrať účet za skutočné peniaze. Po vytvorení Účtu môžete hrať Live Casino zadarmo na našich stránkach.

10.2. Stávky sú platné len vtedy, ak sú akceptované našimi servermi. Do prijatia stávky na našom serveri všetky informácie týkajúce sa stávky alebo hry predstavujú výzvu na hranie a / alebo stávku.

10.3. Všetky stávky uzatvorené s Casino Secret Limited sa považujú za stávky a prijaté na Malte. Každá zmluva (zmluvy) medzi Casino Secret Limited a zákazníkom sa považuje za uzatvorenú na Malte.

10.4. Ak chcete vložiť stávku, musíte mať na svojom účte dostatok finančných prostriedkov.

10.5. Akceptované budú iba stávky z vášho účtu a akékoľvek výhry, ktoré urobíte pomocou našich služieb, budú pripísané na váš účet. V súlade s týmito Podmienkami môžete vkladať alebo vyberať platby prostredníctvom stránky „Môj účet“.

10.6. Vyhradzujeme si právo odmietnuť alebo obmedziť akékoľvek stávky podľa nášho vlastného uváženia z akéhokoľvek dôvodu. V prípadoch, keď je stávka považovaná za neplatnú alebo je vyhlásená za neplatnú, každá suma odpočítaná z vášho účtu v súvislosti s touto stávkou bude pripísaná na váš účet.

10.7. Bezpečnostné kontroly vykonávame náhodne a podľa vlastného uváženia. Súhlasíte s tým, že v prípade bezpečnostnej kontroly môžeme požadovať dodatočné informácie a že môžeme pozastaviť a / alebo ukončiť váš účet, registráciu alebo zadržanie platby, kým nedostaneme príslušné informácie, o ktoré sme požiadali.

10.8. Akýkoľvek neaktívny účet, na ktorom je váš zostatok zachovaný, bude pravidelne prehodnocovaný a my sa vás budeme snažiť informovať vás prostredníctvom e-mailu na vašej registrovanej e-mailovej adrese všetkých zostávajúcich finančných prostriedkov na vašom účte. Ak Účet zostane neaktívny (bez hrania, transakcií, platných výberov alebo vkladov) po dobu najmenej 12 mesiacov, bude nás klasifikovať ako „spiaci“ a maximálny správny poplatok vo výške 5 EUR (alebo ekvivalentná suma v akomkoľvek inú dostupnú menu) mesačne sa odpočítajú z vášho Účtu. Pred prvým odpočtom dostanete e-mail s oznámením najmenej tridsať (30) dní. Zrážky je možné zobraziť na Vašom účte v časti „História transakcií“. Odpočítanie zanikne, ak znovu aktivujete svoj účet, ale už odrátané administratívne poplatky nebudú vrátené. Váš účet môžete znova aktivovať vykonaním jedného alebo viacerých stávok alebo transakcií vrátane platného výberu alebo vkladu. Môžete kedykoľvek bezplatne vybrať akékoľvek finančné prostriedky, na ktoré máte nárok a ktoré máme na našom účte.

10.9. Vyhradzujeme si právo na vrátenie všetkých zostávajúcich finančných prostriedkov na účte, na ktorých nie sú zaznamenané žiadne transakcie počas obdobia 5 rokov. Finančné prostriedky poskytnuté kasínovému tajomstvu alebo tretej strane podľa nášho výberu prepadnú a použijú sa na financovanie zodpovedného hrania hier a účet bude uzavretý.

10.10. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť, pozastaviť alebo zrušiť používanie akýchkoľvek a / alebo všetkých stávkových a herných služieb, a to dočasne alebo neurčito, bez oznámenia alebo kompenzácie, s výhradou splnenia našich regulačných požiadaviek a splnenia všetkých nesplatených záväzkov vyplývajúcich z týchto pravidiel. podmienky a podmienky.10.11. Casino Secret Limited si vyhradzuje právo zrušiť akúkoľvek stávku, ak by sa stala nezákonnou, alebo ak by sme inak mali zakázané uzatvárať stávky podľa akéhokoľvek zákona alebo predpisu v akejkoľvek jurisdikcii.

 1. CASINO, HRY A PRAVIDLÁ

11.1. Kasíno Casino Secret Limited Casino (naše internetové kasínové služby) prevádzkujú poskytovatelia kasínového softvéru, ako je uvedené v článku 1.3 týchto Podmienok (ďalej len „naši poskytovatelia“).

11.2. Naši Poskytovatelia si vyhradzujú právo podľa vlastného uváženia kedykoľvek vykonať zmeny v dostupných hrách v Kasíne a sadzby výplat, ktoré sa na tieto hry vzťahujú. Výhernú sadzbu každej hry si môžete prezrieť kliknutím v sekcii Pomocník alebo Informácie (zvyčajne označená otáznikom alebo písmenom (i) v každej hre alebo na stránke Výhry za mesiac. na každú hru v každej relácii pred umiestnením stávky alebo stávky.

11.3. Casino Secret Limited neakceptuje a neuznáva žiadne záväzky, pokiaľ ide o transakcie uskutočnené na, z a / alebo s produktom Live Casino, s výnimkou finančných prostriedkov, ktoré sa platia a / alebo z vášho obmedzeného účtu Casino Secret Limited pri používaní produktu Live Casino v súlade s týmito Podmienkami.

11.4. Hraním v Casino Secret Limited zaručujete, že ste oboznámení s pravidlami akejkoľvek hry, na ktorej sa zúčastňujete, a beriete na vedomie, že pravidlá hier sú dostupné na stránke a / alebo v sekcii Pomoc každej hry. Všetky pravidlá hry sú neoddeliteľnou súčasťou týchto Podmienok.

11.5. V prípade, že počas hry stratíte pripojenie na internet, hra sa obnoví od okamihu, keď sa pri ďalšom prihlásení do hry stratí internetové pripojenie. Pomalé sieťové pripojenie môže navyše spôsobiť dysfunkciu vašej hernej činnosti, ktorá by mohla zabrániť dobrému pokroku v akejkoľvek hre alebo stávke.

11.6. Ak sa domnievate, že došlo k chybe v platovom alebo hernom softvéri, kontaktujte zákaznícke služby na adrese [Email protected]

11.7. Ak máme podozrenie, že primárnym účelom jedného alebo viacerých prevodov uskutočnených vami z vášho účtu u nás na náš flash alebo live kasíno je zisk z výkyvov meny, vyhradzujeme si právo vykonať úpravy vášho účtu s cieľom odstrániť akékoľvek zisky ktoré ste urobili z kolísania príslušnej meny alebo mien. Casino Secret Limited nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty alebo finančné riziká, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku výkyvov meny počas prevodu finančných prostriedkov medzi účtom Casino Secret Limited a našimi kasínami, a ste zodpovední za prevod finančných prostriedkov na účet s obmedzeným prístupom do kasína Casino Secret po dokončení hranie v Kasíne.

11.8. Maximálna čiastka, ktorú môže hráč vyhrať z jednej stávky na ktorúkoľvek z našich kasínových / bočných hier je € 500,000 alebo ekvivalent v mene. Progresívne jackpotové hry sú z tohto pravidla výslovne vylúčené.

 1. TAX

12.1. Vyhlásenie a zaplatenie všetkých platných daní a poplatkov v súvislosti s akýmikoľvek výhrami, ktoré vám boli udelené, a všetky ďalšie platby, ktoré vám budú vyplatené, sú výhradnou zodpovednosťou. Výhry nemôžu byť prevedené, nahradené ani vykúpené za iné odmeny.

 1. PROPAGAČNÉ AKTIVITY

13.1. Prijatím akejkoľvek ceny a / alebo výhry od nás v jednej alebo viacerých hrách neodvolateľne súhlasíte s použitím vášho používateľského mena a / alebo vášho krstného mena a prvej úvodnej časti vášho priezviska na reklamné a propagačné účely bez akejkoľvek ďalšej náhrady. Môžeme vás tiež kontaktovať, aby sme mohli požiadať o povolenie zobrazovať ďalšie podrobnosti o vás na reklamné a propagačné účely.

 1. POZASTAVENIE A ZATVORENIE

14.1. V prípade, že porušíte ktorúkoľvek z týchto Podmienok, vyhradzujeme si právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, oznámenia alebo kompenzácie a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek následné právne kroky, ktoré môžu byť prijaté, pozastaviť alebo uzavrieť Váš Účet, odoprieť prístup ku všetkým Službám alebo k ich časti, najmä odmietnuť akceptovať akékoľvek stávky alebo transakcie, alebo zrušiť reklamné ponuky až do vyšetrovania a / alebo ukončenia akéhokoľvek súdneho konania. Akýkoľvek kladný zostatok na Vašom účte, ktorý je v procese vyšetrovania a / alebo po ukončení akéhokoľvek súdneho konania, môže byť použitý z dôvodu akýchkoľvek škôd alebo súm, ktoré nám dlhujete.

14.2. Vyhradzujeme si právo plne spolupracovať s orgánmi činnými v trestnom konaní a inými orgánmi vrátane maltskej vlády, Maltského úradu pre hazardné hry a Európskej asociácie športovej bezpečnosti („ESSA“) pri vyšetrovaní nárokov na nezákonnú činnosť na stránke, vrátane prípadov, keď máme podozrenie, že uzatváranie stávok na podujatia, v ktorých máte akúkoľvek účasť v akejkoľvek funkcii.

 1. ukončenie

15.1. Buď sme vy alebo vy oprávnení kedykoľvek túto Zmluvu ukončiť. Uzavretie vášho Účtu predstavuje zánik tejto Zmluvy. V prípade akejkoľvek opätovnej aktivácie alebo opätovného otvorenia vášho Účtu, tieto Podmienky používania budú opäť upravovať váš prístup k Stránke a jej používanie.

15.2 V prípade ukončenia nami:

15.2.1 Vyhradzujeme si právo uzavrieť Váš Účet s okamžitou platnosťou a na základe odôvodneného podozrenia, že ste sa dopustili alebo ste pomáhali niekomu inému pri spáchaní, podvodoch alebo porušovaní týchto Podmienok alebo iného protiprávneho konania, si vyhradzujeme právo, Vrátiť Vám akýkoľvek zostatok na Vašom účte v čase ukončenia.

15.2.2. Ak sa rozhodneme vrátiť celý zostatok na Vašom účte alebo jeho časť v čase ukončenia, musíte nás kontaktovať po obdržaní nášho e-mailu, ktorý vás bude informovať o našom rozhodnutí, a potvrdiť nám, že si želáte zrušiť povolenú čiastku, nasledujúcu prostriedkov, ktoré vám budú vrátené. Váš účet bude zatvorený.

15.3. V prípade vypovedania:

15.3.1. Prostriedky na akýchkoľvek účtoch, ktoré sú uzavreté s kladným zostatkom, sa vám nevrátia, kým neodošlete žiadosť o výber a neposkytnete nám informácie o bankovom účte, ktoré sú potrebné na vrátenie zostatku. Svoj účet môžete zrušiť prostredníctvom tejto stránky alebo môžete požiadať o jeho zatvorenie. V prípade akýchkoľvek účtov, ktoré sú uzavreté, ale ktoré majú otvorené / čakajúce stávky, sa tieto nevybavené / čakajúce stávky nezrušia a je vašou zodpovednosťou kontaktovať sa. [Email protected] zariadiť prevod všetkých výher vyplývajúcich z výsledku týchto stávok po ich vyrovnaní na váš bankový účet.

15.4. Po ukončení tejto zmluvy, či už nami alebo vami, súhlasíte s tým

- vaše práva na používanie softvéru, či už vo forme na prevzatie alebo vo forme bez prevzatia, ktoré sú vo vlastníctve a / alebo vytvorené nami, alebo ktoré používame na základe licencie a sprístupňujeme vám na stránke alebo prostredníctvom stránky („softvér“) ) - okamžite skončí a. \ T
- ukončíte akékoľvek a všetky používanie Softvéru a
- Softvér odstránite a natrvalo odstránite z počítača, pevných diskov, sietí a iného úložného materiálu.

15.5. Po ukončení platnosti tejto zmluvy, či už nami, alebo vami, okrem prípadov, keď je výslovne uvedené inak, a na základe akýchkoľvek práv alebo povinností, ktoré vznikli pred ukončením zmluvy, ani my, ani vy, ani vy, ani žiadne ďalšie záväzky voči druhej strane.

15.6. Ak a kým váš účet nezatvorí ani nás, ani vy, ako ste uviedli vyššie, váš účet nebude uzavretý.

 1. ODŠKODNENIE

16.1. Súhlasíte s tým, že nás budete plne obhajovať a odškodňovať (vrátane primeraných právnych výdavkov), našich zástupcov, riaditeľov, zástupcov a zamestnancov spolu s príslušnými spoločnosťami Casino Secret Limited (vrátane primeraných právnych výdavkov) a ich zástupcov, riaditeľov, zástupcov a zamestnancov, proti akémukoľvek nároku alebo sťažnosti tretej strany, spôsobenej alebo vyplývajúcej z porušenia vašej časti týchto Podmienok alebo akéhokoľvek dokumentu, ktorý je v ňom uvedený ako referencia, z porušenia vašich zákonov alebo práv týchto tretích strán na základe vašej strany alebo z používania stránky, alebo z používania stránky inou osobou, ktorá používa vaše osobné údaje, bez ohľadu na to, či máte alebo nemáte povolenie.

 1. ZODPOVEDNÉ ZHRNUTIE

17.1. Zaväzujeme sa poskytovať našim zákazníkom bezpečnú a zodpovednú platformu na využívanie našich Služieb a sme plne odhodlaní pomáhať našim zákazníkom, ktorí sa stali závislými na hazardných hrách, alebo ktorí považujeme za ohrozených, že sa stanú závislými v riešení ich problémov. a získavanie rád a pomoci, ktoré potrebujú.

17.2. Casino Secret Limited ponúka množstvo nástrojov, ktoré vám pomôžu pri spravovaní hazardných hier, vrátane dočasných a trvalých obmedzení a vkladov. Viac informácií o zodpovednom hraní a o tom, ako fungujú naše nástroje, nájdete v našom zodpovedné hranie stránku, ktorú nájdete kliknutím na odkaz Zodpovedné hranie v dolnej časti stránky na stránke.

17.3. Ak sa rozhodnete pre vlastné vylúčenie spôsobom uvedeným v článku 17.2 vyššie, NEBUDETE môcť otvoriť svoj účet po dobu trvania obdobia vylúčenia. V záujme podpory zodpovedného hrania hazardných hier vám na vašu žiadosť zablokujeme prístup k vášmu účtu minimálne šesť mesiacov. Akékoľvek neurčené stávky alebo stávky v čase vášho vlastného vylúčenia budú zúčtované bežným spôsobom, v súlade s bežnými časovými harmonogrammi, a ak sa uplatnia, výhry, ktoré vám budú vyplatené. Žiadne bloky účtu z dôvodu vylúčenia zo spoločnosti nemôžu byť vrátené počas dohodnutej doby vylúčenia.

17.4. Pri žiadaní o vlastné vylúčenie súhlasíte s poskytnutím úplných a presných osobných údajov teraz a v budúcnosti, takže váš prístup / používanie webových stránok môže byť obmedzený. Ak sa rozhodnete sami vylúčiť, využijeme všetky primerané snahy, aby sme zabezpečili, že budeme dodržiavať vaše vlastné vylúčenie.

17.5. Nie je možné odblokovať žiadny Účet, ktorý je zablokovaný použitím nášho trvalého postupu vlastného vylúčenia. Vynaložíme maximálne úsilie, aby sme zabezpečili, že ak ste požiadali o trvalé vylúčenie z našich Služieb, nebudete môcť otvoriť nový Účet u nás. Avšak v prípade, že sa vám podarí otvoriť nový účet pomocou falošných údajov alebo akýmkoľvek podobným spôsobom, súhlasíte s tým, že na vás bude niesť všetka zodpovednosť za prípadné straty, ktoré vám vzniknú v dôsledku používania našich služieb. spadajú na Casino Secret Limited. Ak si uvedomíme, že ste použili falošné údaje alebo podobné prostriedky na otvorenie účtu u nás, vyhradzujeme si právo tento účet okamžite uzavrieť. Podrobnejšie informácie o dočasnom a trvalom vylúčení zo hry a iných zodpovedných hracích nástrojoch, ktoré Casino Secret Limited ponúka, nájdete na stránke Zodpovedné hranie.

17.6. Počas obdobia vlastného vylúčenia vám nebudeme posielať žiadne marketingové materiály a nemôžeme prijať žiadne vklady ani stávky od vás. Zavrieme Váš účet a vrátime vám všetky peniaze, okrem akýchkoľvek súm, ktoré by mohli byť splatné Casino Casino Limited

17.7. Ak prinesiete svoju závislosť na hazardných hrách na našu pozornosť, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vás kontaktovali s jednou alebo viacerými agentúrami alebo jednotlivcami na území, v ktorom máte bydlisko a ktoré sú špecialistami na riešenie problému hazardných hier.

17.8. Vyhradzujeme si právo na základe vlastného uváženia zablokovať alebo uzavrieť Váš Účet a vrátiť Vám akýkoľvek zostatok vo Vašom prospechu, ak sa domnievame, že máte závislosť na hazardných hrách a že vaše ďalšie používanie Služieb poškodzuje vaše zdravie a pohodu. Ak nás o to požiadate, môžeme súhlasiť s vrátením zostatku vo Vašom prospech na účet, ktorý nie je vaším obvyklým účtom pod vašou kontrolou.

 1. PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

18.1. Všetky autorské práva, ochranné známky, patenty a iné práva duševného vlastníctva k akémukoľvek materiálu alebo obsahu (vrátane, okrem iného, ​​softvéru, údajov, aplikácií, informácií, textu, fotografií, hudby, zvuku, videa, grafiky, log, symbolov, umeleckých diel a iných materiálov alebo pohybujúcich sa obrázky) nachádzajúce sa na Stránke („Obsah“) sú buď vo vlastníctve nás, alebo nám boli udelené licencie vlastníkmi práv na použitie ako súčasť Služieb. Použitie takýchto položiek alebo práv bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu majiteľa nie je povolené. Všetky práva sú výslovne vyhradené.

18.2. Najmä nebudete oprávnení, pokiaľ ide o akýkoľvek Obsah (úplne alebo čiastočne), zapájať sa do niektorej z nižšie uvedených zakázaných činností (spolu s „zakázanými činnosťami“):

18.2.1. predávať, prideľovať, udeľovať sublicencie alebo odovzdávať ich akýmkoľvek iným spôsobom tretím stranám alebo umožniť tretím stranám prístup k nim, pokiaľ to nie je výslovne povolené; alebo

18.2.2. meniť, upravovať, upravovať, preformátovať alebo upravovať akýmkoľvek iným spôsobom.

18.2.3. kopírovať, šíriť, spätne analyzovať alebo sa pokúšať o prístup k zdrojovému kódu na akýkoľvek účel;

18.2.4. používať stránku akýmkoľvek nezákonným spôsobom alebo na akýkoľvek nezákonný účel alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s týmito Podmienkami.

18.3. V prípade, že budete vykonávať akúkoľvek zo zakázaných činností, budete zodpovední za všetky škody, náklady a výdavky, ktoré z nich vyplývajú.

18.4. Poskytujeme vám osobné nevýhradné, neprevoditeľné a neprevoditeľné právo na prezeranie a používanie obsahu prostredníctvom vášho počítača, mobilného telefónu alebo iného prístupového zariadenia len na súkromné, nekomerčné účely a podlieha prísnemu dodržiavaniu týchto Podmienok. a podmienok.

18.5. Obsah môžete kopírovať v nezmenenej forme na súkromné ​​použitie vo vašom osobnom počítači, mobilnom telefóne alebo inom prístupovom zariadení, ak a do takej miery, v akej je takéto kopírovanie potrebné na správne používanie našich služieb alebo obsahu a takéto kopírovanie je povolené vlastníka autorských práv.

18.6. Okamžite nás upozorníte, ak sa dozviete o akomkoľvek neoprávnenom použití alebo kopírovaní akéhokoľvek Obsahu alebo akejkoľvek časti Stránky alebo akéhokoľvek neoprávneného prístupu na Stránku alebo inej neoprávnenej činnosti, vrátane, ale nie výlučne, akejkoľvek Zakázanej činnosti v súvislosti so Službami prostredníctvom akákoľvek osoba (právnická alebo ľudská). Súhlasíte s tým, že nám poskytnete všetku primeranú pomoc pri každom vyšetrovaní, ktoré vykonávame na základe informácií, ktoré poskytnete. Týmto nám udeľujete trvalú, neodvolateľnú, bezplatnú celosvetovú licenciu na reprodukciu, prenos, úpravu, prispôsobenie a / alebo zverejnenie akéhokoľvek obsahu, ktorý nám poskytnete prostredníctvom e-mailu alebo inak na stránke, ako to uznáme za vhodné a bez predchádzajúceho upozornenia Ak ste v takejto komunikácii neuviedli inak.

 1. OBMEDZENIA ZODPOVEDNOSTI

19.1. Nič v týchto Zmluvných podmienkach neobmedzuje alebo nevylučuje zodpovednosť Casino Secret Limited za:

a) smrť alebo zranenie osôb spôsobené jeho nedbanlivosťou alebo nedbanlivosťou jej zamestnancov, zástupcov alebo subdodávateľov;

b) podvod alebo podvodné skreslenie;

(c) čokoľvek, čo zo zákona Casino Secret Limited nie je dovolené vylúčiť v žiadnej príslušnej jurisdikcii.

19.2. S výhradou ustanovenia 20.1, Casino Secret Limited nenesie zodpovednosť za:

19.2.1. akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním stránky, vrátane prípadných strát súvisiacich so stratou podnikania, stratou zisku, prerušením podnikania, stratou obchodných informácií alebo akýmikoľvek inými stratami možnosť takejto straty alebo poškodenia);

19.2.2. akékoľvek straty alebo škody, ktoré vzniknú priamo alebo nepriamo z vášho používania akéhokoľvek odkazu na akúkoľvek webovú stránku nachádzajúcu sa na Stránke;

19.2.3. akékoľvek omeškania alebo prerušenia Služieb, chyby v poskytnutých informáciách alebo službách (napr. vkladanie a prenos údajov), akékoľvek straty alebo poškodenie údajov alebo komunikácie alebo zlyhania liniek, akýkoľvek náhodný prenos vírusov alebo iných škodlivých agentov, neoprávnené použitie alebo zneužitia vášho Účtu;

19.2.4. akákoľvek chyba softvéru; alebo

19.2.5. nepriama alebo následná strata spôsobená; alebo

19.2.6. prípad vyššej moci.

19.3. S výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach, sú všetky záruky, podmienky a iné podmienky obsiahnuté v zákone alebo všeobecnom práve, v plnom rozsahu povolenom zákonom, vylúčené zo Zmluvy.

19.4. Obsah webových stránok Casino Secret Limited je poskytovaný tak, ako je. S výnimkou prípadov, keď to vyžadujú platné právne predpisy, v súvislosti s presnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom stránok sa neposkytuje žiadna záruka akéhokoľvek druhu, či už výslovná alebo implikovaná. Casino Secret Limited si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť stránky alebo zrušiť prístup k nim.

19.5. Aj keď podnikneme všetky primerané opatrenia, aby sme zabezpečili, že žiadny softvér a súbory na Stránke nebudú obsahovať počítačové vírusy, nemôžeme a nezaručujeme, že softvér a súbory sú bez takýchto problémov. V prípade dočasného pozastavenia všetkých alebo ktorejkoľvek časti Služieb obnovíme Služby, hneď ako to bude možné.

19.6. Na základe vlastného uváženia môžeme dočasne pozastaviť celú alebo akúkoľvek časť Služieb z akéhokoľvek dôvodu. Môžeme, ale nie sme povinní, poskytnúť vám toľko informácií, koľko je primerane praktické.

 1. CHYBY SOFTVÉRU

20.1. Akákoľvek chyba softvéru alebo chybná funkcia, ktorú Casino Secret Limited preukázalo alebo ktoré môžu byť preukázané, že sa vyskytli v niektorom z jeho systémov alebo ktoré poskytol ktorýkoľvek z jeho poskytovateľov softvéru, zrušia stávku. Máte nárok na celú sumu vkladu v súvislosti s touto stávkou alebo hrou. Casino Secret Limited týmto vylučuje akúkoľvek ďalšiu zodpovednosť za akúkoľvek poruchu softvéru.

20.2. Každý užívateľ, ktorý zistí poruchu v hernom a stávkovom softvéri, musí informovať spoločnosť Casino Secret Limited ihneď po zistení poruchy kontaktovaním [Email protected]

20.3. Casino Secret Limited môže prijať všetky potrebné opatrenia v prípade zneužitia akejkoľvek poruchy užívateľom, vrátane, ale nie výlučne, blokovania príslušného účtu Casino Secret Limited, zmrazenia finančných prostriedkov a zadržania a / alebo zrušenia platby všetkých a všetkých výhry priamo alebo nepriamo spôsobené chybnou funkciou. Ak na účte nie je dostatok finančných prostriedkov, Casino Secret Limited je oprávnené požadovať alebo inak primerane použiť príslušnú nesplatenú sumu týkajúcu sa akejkoľvek výhry vyplatenej omylom, ktorá bude dlžná voči vám Casino Secret Limited až do úplného splatenia.

 1. ZOTAVENIE PO HAVÁRII

21.1. Aj keď sa predpokladá, že stránka bude vždy fungovať na základe našich existujúcich licencií, vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť prevádzku stránky na inú jurisdikciu. V tomto prípade av závislosti na štruktúre skupiny Casino Secret Limited Group môže jedna alebo viac spoločností v alternatívnej jurisdikcii pôsobiť ako zástupca a poskytovať služby, aby sme zabezpečili, že stránka zostane vám k dispozícii v závislosti na ustanovenia týchto Podmienok a súlad s platnými licenčnými podmienkami.

 1. RIEŠENIE ZÁKAZNÍKOV A SPOROV

22.1. V prípade, že máte otázku týkajúcu sa transakcie, platby, výberu, vyúčtovania alebo vyrovnania alebo ak máte otázky alebo potrebujete pomoc, môžete nás kontaktovať v priebehu mesiacov 6. Nároky, ktoré vzniknú po tomto čase, nesmieme posudzovať podľa nášho uváženia. Všetka komunikácia medzi majiteľmi účtov a nami môže byť zaznamenaná z regulačných dôvodov, ako aj z bezpečnostných dôvodov.

22.2. Nebudeme tolerovať žiadne hanlivé, urážlivé alebo násilné správanie vás voči niektorému z našich zamestnancov. Ak by ste sa správali takýmto spôsobom (určíme výhradne nami), vyhradzujeme si právo pozastaviť a / alebo uzavrieť váš účet a / alebo prijať akékoľvek iné opatrenia, ktoré považujú za vhodné.

22.3. Ak máte akékoľvek sťažnosti, kontaktujte nás prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu priamo na adrese [Email protected] Vynaložíme maximálne úsilie na to, aby sme nahlásenú záležitosť vyriešili rýchlo a maximálne do 10 dní od prijatia vašej sťažnosti.

22.4. Ak zostávate nespokojní, môžete postúpiť svoj nárok na rozhodnutie o službe alternatívneho riešenia sporov, ak máte bydlisko v EÚ, môžete túto službu použiť na bezplatné Riešenie sporov online (Online riešenie sporov -ODR). Platforma ODR pomôže pri riešení vašej sťažnosti uľahčením komunikácie medzi stranami. Pobyt mimo EÚ môže smerovať akékoľvek sťažnosti priamo na MGA (Malta Gaming Authority): e-mail: [Email protected] Adresa: Malta Gaming Authority, budova SCM 02-03, úroveň 4, SmartCity Malta, Ricasoli SCM1001, Malta Tel: + 356 2546 9000

 1. GENERAL

23.1. Ak by sme odložili alebo nevykonali naše práva podľa týchto Podmienok, neznamená to, že strácame alebo sa vzdávame práv, ktoré im poskytli, ak neboli stanovené stanovené lehoty. To isté platí aj pre vás.

23.2. Nebudeme zodpovední za žiadne porušenie týchto Podmienok, ktoré vznikne v dôsledku okolností, ktoré nemožno rozumne očakávať.

23.3. Tieto Obchodné podmienky tvoria úplnú dohodu medzi Vami a nami týkajúcu sa vášho používania Služby a nahrádzajú všetky predchádzajúce dohody týkajúce sa Služby.

23.4. Ak sa ktorákoľvek časť týchto Podmienok určí ako právne neplatná alebo nevymáhateľná, potom sa neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie bude považovať za nahradené platným, vykonateľným ustanovením, ktoré najviac zodpovedá zámeru pôvodného ustanovenia a zvyšku Podmienok a Podmienky naďalej platia.

 1. JAZYK

24.1. Anglická verzia týchto Podmienok a akéhokoľvek obsahu na Stránke má prednosť pred akoukoľvek inou jazykovou verziou, ktorú môžeme z času na čas vydať.

 1. ROZHODNÉ PRÁVO

25.1. Táto Zmluva sa riadi zákonmi Malty, ktorej súdy majú výlučnú právomoc na urovnanie akéhokoľvek sporu, ktorý z nich vznikne. Nemôžeme prevziať zodpovednosť podľa zákonov akejkoľvek inej jurisdikcie.

 1. AKCIA

Všimnite si, že akékoľvek špecifické podmienky týkajúce sa akéhokoľvek konkrétneho bonusu a / alebo propagácie budú mať prednosť pred týmito podmienkami v prípade akéhokoľvek nesúladu alebo rozporu.

 1. BONUS ABUSE

27.1. Casino Secret Limited udeľuje bonusy a vstup do vybraných propagačných akcií v dobrej viere hráčom, ktorí využívajú svoje služby na zábavné účely a ako prejav uznania za lojálnu hru. Voľné stávky, bonusy a vstup do promo akcie budú zrušené, odmietnuté alebo stiahnuté hráčom, ktorí zneužijú ducha tejto ponuky. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zrušiť / zrušiť bonusovú ponuku v prípade podozrenia zo zneužitia ponuky a okamžitého ukončenia účtu páchateľa. Casino Secret Limited si na základe vlastného uváženia vyhradzuje právo nevyplácať žiadne vklady, zostatky alebo výhry na účte v prípade podozrenia zo zneužitia. Casino Secret Limited si zachováva právo trestne stíhať páchateľov. „Zneužitie“ zahŕňa okrem iného otvorenie viacerých účtov na uplatnenie viacerých bonusov. Ďalej, ak dôjde k porušeniu akejkoľvek podmienky bonusovej ponuky alebo propagácie, alebo ak existuje akékoľvek podozrenie zo strany Casino Secret Limited, že zákazník alebo skupina zákazníkov uzavreli sériu stávok, ktorá v dôsledku bonusu, stávky zadarmo alebo inej propagačná ponuka vedie k zaručeným ziskom zákazníkov bez ohľadu na výsledok, či už individuálne alebo ako súčasť skupiny, Casino Secret Limited si vyhradzuje právo na vrátenie bonusu a na základe vlastného uváženia zrušiť neplatné stávky a / alebo zrušiť akúkoľvek stávku financovanú bonusové alebo bonusové výhry. Vyhradzujeme si právo zrušiť bonus, ktorý vám bol udelený po vklade, ktorý ste vykonali, ak vklad nebol použitý na umiestnenie stávky. Vyhradzujeme si právo zrušiť bonus a akúkoľvek výhru, ktorá bude stávkovaná so všetkými alebo časťou bonusovej sumy v prípade, že máme podozrenie, že došlo k zneužitiu bonusu. Casino Secret Limited si vyhradzuje právo kedykoľvek požiadať o preukázanie vašej totožnosti, veku a pôvodu finančných prostriedkov, a to aj pred pripísaním bonusu na Váš Účet.

27.2. Pri účtoch pripísaných s bonusovými sumami - budú uzatvorené stávky zo všetkých hotovostných vkladov a po použití všetkých hotovostných vkladov z bonusových čiastok na účte. Upozorňujeme, že ponuky, ktoré sa vzťahujú na vašu krajinu bydliska, a ak je to možné, aj spôsob platby z vkladov, budete môcť prijímať alebo využívať. Casino Secret Limited si vyhradzuje právo na zmenu počtu udelených bonusov a mien, v ktorých sú udelené, v závislosti od krajiny bydliska používateľa kedykoľvek az akéhokoľvek dôvodu. Casino Secret Limited si vyhradzuje právo ponúknuť špecifický bonus konkrétnemu zákazníkovi alebo skupine zákazníkov, ukončiť bonusovú ponuku bez upozornenia alebo kompenzácie, zmeniť podmienky bonusovej ponuky a / alebo vymeniť jeden druh bonusovej ponuky za druhú. podľa vlastného uváženia a kedykoľvek.

Hrať terazhttps://casinosecret.com

kasíno bonusy

Celkom: 115
£ 480 turnaj v kasíne Secret 40x stávka € 692000 Max StiahnutieDoplnkové kasíno Bonus: $ 450 FREE CHIP na orientálne Fortune Microgaming výherné automaty ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

120 Bezplatné kasínové hry v Casino Secret 30x Hrajte cez € 513000 Max cash outDodatočné kasíno Bonus: EUR 3870 No Deposit Bonus Casino na plavbách Sinbad ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 10 Denný turnaj freeroll turnaja v Casino Secret 55x Play cez kasíno $ 429000 Maximálny bonus: $ 2175 ŽIADNY VKLAD NA BONUSOVÝ KÓD na Snow Leopard ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

295 bezplatná otočenie na Casino Secret 55X Play cezEURO 477000 Max Odber dodatočného kasínového bonusu: EUR 225 Casino Chip na Alien v ríši divov Bf Games Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

185 bezplatná otočenie v kasíne Secret 50x Stávkovanie € 996000 Max peňažný bonus: Euro 110 Bezplatné peniaze na Sherlock Mystery ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 550 Mobilný turnaj freeroll v kasíne Secret 40x Hrajte cez CasinoEURO 94000 Maximálny bonus s bonusom: $ 410 Casino turnaje freeroll na Golden Dragon Microgaming Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

EUR 550 Mobilný turnaj freerollu v kasíne Secret 40x Prehrajte cez 547000 Maximálny výberový bonusDoplnkový kasínový bonus: 30% Bonus za vklad na kráľa kariet Novomatic Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 90 Bezplatná hotovosť v kasíne Secret 65X Play prostredníctvom kasína € 711000 Max cash outŠpeciálny bonus: 470% Najlepšie kasíno na registráciu Bonus Casino na dievčatá so zbraňami Frozen Dawn Microgaming Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

70 Loyalty Free Spins! v kasíne Secret 50X Stávkovanie € 887000 Maximálny bonusový bonus: $ 610 Casino turnaje freeroll na Grand Canyon Merkur Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 70 Casino chip v Casino Secret 66X Stávkovanie $ 793000 Max cash outExtra Casino Bonus: 820% Uvítací bonus na Red Lady ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

545% Bonusové kasíno v kasíne Casino Secret 50x Hrajte cez $ 749000 Maximum s výberom špeciálneho bonusu: 105 Free Spins na Dragonelss Reels HD ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

170% kasínový zápas bonus v kasíne Secret 65X stávky požiadavky £ 88000 Max CashOutexclusive bonus: $ 385 NIE VKLADY na Maya Wheel of Luck Gamesos kasíno sloty ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

30% Najlepšie kasíno pri registrácii kasína v kasíne Secret 55X WageringEUR 599000 Max CashOutExtra Bonus: £ 3020 žiadny vklad bonus kód na basketbal Star Microgaming výherný automat ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

300 Free spins žiadny vklad v Casino Secret 35X Play cez Casino $ 640000 Max CashOutExclusive Bonus: € 3735 Žiadny vkladový bonus na The Best Witch Isoftbet Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 2930 Žiadny vklad v Casino Secret 55x Hrať cez € 423000 Max Výherný bonus: Eur 435 Bezplatne kasíno na Triple Diamond Igt Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 3040 žiadne vkladové bonusové kasíno v Casino Secret 45X Požiadavky na stávky $ 985000 Max CashOutExclusive Bonus: 580% Žiadny bonusový bonus! na kasínach Baywatch Playtech Casino 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

40 Trial Spins na Casino Secret 55X Hrajte cez € 28000 Max cash outExclusive Casino Bonus: 210 Free Spins žiadne vkladové kasíno na 40 Super Dice ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

370% Bonus za vklad v Kasíne Secret 55X Hrajte cez $ 921000 Max CashOutDoplnkové kasíno Bonus: $ 210 Free chip casino na Gold Miners ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

220 kasíno zadarmo v kasíne Casino Secret 50x Wager € 916000 Max bonusový bonus: 3405 bez vkladu na Wild Neon ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 470 Casino chip v Casino Secret 45x Hrajte cez CasinoEUR 958000 Max CashOutDoplnkový kasínový bonus: £ 2290 ŽIADNY VKLAD BONUS CASINO na Ji Xiang 8 ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

885% Zápas v kasíne v Kasíne Secret 55x Prehrať cez $ 664000 Maximálna výplataŠpeciálny bonus: £ 210 Denný turnaj freeroll turnaja na Archibald Orient HD ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 470 Bezplatný turnaj v Kasíne Secret 50X Hrajte cez CasinoEURO 588000 Max CashOutextra bonus: € 190 Voľný Cash on Kawaii Kitty Betsoft Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 495 Casino turnaje freeroll na Casino Secret 65X Požiadavky na stávky $ 965000 Max CashOutDoplnkové kasíno Bonus: 275 Free Spins práve teraz na Royal Unicorn ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

785% Bonus na zápas v kasíne Secret 40X Hrajte cez CasinoEUR 484000 Max bonus na hotovostné outextra: 80 Free toins nevkladá na Sterling Silver 3D ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

99 Loyalty Free Spins! v kasíne Secret 35x Stávkovanie $ 49000 Max CashOut Špeciálny bonus: 180 Free Spins práve teraz na kartách Joker Mrslotty Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

£ 3210 NIE VKLADANIE BONUS CASINO v Casino Secret 65x Stávkovanie € 438000 Max Výber hotovostiDoplnkové kasíno Bonus: 595% Bonus na zápas na Reel Circus ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 725 Bezplatný turnaj kasína v Casino Secret 40X Hrajte cez $ 659000 Max Výber kredituDoplnkový bonus: EURO 445 NIE VSTUP na Mad Hatters ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

840% Bonus pri registrácii kasína v kasíne Secret 35X Požiadavky na stávky € 848000 Maximum Withdrawalextra bonus: EURO 460 turnaj na behu kuracieho behu Gamesos Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 100 ZADARMO CASINO CHIP na Casino Secret 60x Play cez Casino $ 12000 Max Sdrawaladditional bonus: 745% kasínový zápas bonus na Oba, Carnaval! 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

90 bezplatná otočenie bez vkladu v Casino Secret 77x Play cez Casino $ 765000 Maximálny bonusový bonus: $ 245 Free Casino Chip na Mexican Cook HD ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 75 Casino Chip v Casino Secret 50x Wager požiadavky € 265000 Maximálny bonusový bonus: 130 Free Spins Casino na scéne zločinu ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

55 FREE Spins v kasíne Secret 55X stávka $ 7000 Max cash outExtra Casino Bonus: Euro 40 Online Casino turnaj na Black Dragon ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 1505 NIE VKLADAŤ CASINO BONUS v Casino Secret 65X Hrať cez Kasíno $ 689000 Max VýberDoplnkové kasíno Bonus: 640% Najlepšie Kasíno Bonus za registráciu na slávny Pragmatic Rome ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

80% Zápas v kasíne v Casino Secret 65X Stávkové požiadavky £ 808000 Max VýberDoplnkové kasíno Bonus: 300 zadarmo kasíno točí na Peek Physique ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 525 žiadny vklad v Casino Secret 65x Stávkovanie £ 542000 Max CashOutExtra Bonus: € 250 FREE CHIP CASINO na Billyonair Casino Amatic Casino 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

875% Vitajte Bonus v Casino Secret 55X WagerEURO 252000 Max WithdrawalExclusive Bonus: € 2385 Žiadny vkladový Casino Bonus na Magic Portály Netent Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 605 Denný turnaj freeroll turnaja v Casino Secret 33X WagerEur 580000 Max cash outExclusive Casino Bonus: € 180 Bezplatne kasíno na Red Baron ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

210% Bonus pri registrácii kasína v kasíne Secret 65X Vkladové požiadavkyEURO 783000 Maximálny počet bonusov: $ 370 Bezplatný turnaj v kasíne na dosť mačiatkach ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 835 Mobilný turnaj freeroll v kasíne Secret 45x Hrajte cez Casino € 647000 Max Sťahovanie špeciálny bonus: 11 Free Spins kasíno na Knights Life ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

Turnaj EURO 625 v kasíne Secret 50X WagerEURO 469000 Max bonusový bonus: 650% Bonusové kasíno v kasíne Forest Fairies 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

920% Bonus pri registrácii kasína v Casino Secret 40X Hrajte cez CasinoEur 68000 Max CashOutExclusive Bonus: EUR 1111 NIE VKLADUJTE BONUS CODE na Dynamite ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

280 zadarmo kasíno sa točí v Casino Secret 65X Hrajte cez Casino € 378000 Maximálny výberový kasínový bonus: $ 405 turnaj na svetových futbalových hviezdach 2014 ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

260% Bonus za vklad v Kasíne Secret 55X Požiadavky na vklad $ 536000 Max bonusový bonus: $ 1180 NIE VKLADUJTE BONUSOVÝ KÓD na Diamond Trio ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

33 Loyalty Free Spins! v kasíne Secret 30X Play Through Casino £ 38000 Max Withdrawaladditional bonus: £ 790 Casino turnaje freeroll na Monty Pythons Spamalot ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

88 Free toins žiadny vklad na Casino Secret 55X Play cez Casino € 833000 Max WithdrawalExclusive Casino Bonus: 30 Bezplatné točí kasíno na Bloodpact Gaming1 Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

170 Free Spins Žiadny vklad na Casino Secret 55X WageringEURO 507000 Maximálny počet výherných bonusov: EURO 165 Denný turnaj freerollov na Xing Guardian ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 450 Mobilný turnaj freeroll v kasíne Secret 30X Zahrajte si v kasíne € 758000 Max CashOutadditional bonus: Eur 3405 NIE DEPOSIT CASINO BONUS na Pharaohs Ring Novomatic Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 770 Online Casino turnaj v Casino Secret 30x Hrajte cez CasinoEURO 893000 Max cash outExtra Casino Bonus: € 80 Casino turnaje freeroll na Jason & s Quest ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

£ 375 turnaj v Casino Secret 45x WageringEURO 25000 Max CashOutDalší kasíno Bonus: 265 zadarmo kasíno točí na Kleopatra 18 Mrslotty Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 2515 ŽIADNY VKLAD BONUS CASINO v Casino Secret 66X Wager $ 19000 Max WithdrawalExclusive Bonus: 22 točenia zadarmo na Veľkonočné hody ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 440 Casino chip v Casino Secret 66x WageringEUR 627000 Max Odber bonusuDoplnkový bonus: 310% Najlepšie Kasíno Bonus na registráciu na Aloha! Cluster Pays ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 290 FREE Casino Chip v Casino Secret 40x Zahrajte si cez Casino $ 56000 Max WithdrawalExclusive Casino Bonus: $ 885 Mobilný turnaj v freerollovom turnaji na Scary Rich 3 Rival Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 595 Bezplatná hotovosť v kasíne Secret 60x Vkladové požiadavkyEURO 119000 Maximálne Výber bonusu: EUR 675 Mobilný turnaj freeroll na Doo Wop Daddy-O ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

Eur 3360 žiadny vklad bonus v Casino Secret 55X Hrať cez $ 208000 Max Odber Dodatočné Casino Bonus: 600% Vitajte Bonus na Sticky Diamonds Bally výherný automat ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 290 ZADARMO CHIP na Casino Secret 66X Stávka € 879000 Max Výherný špeciálny bonus: € 375 free chip na Roller Derby ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

Eur 610 Bezplatná vstupenka do kasína v kasíne Secret 30x Hrajte cez CasinoEURO 23000 Maximálny výberový bonusDoplnkový bonus: $ 999 NIE VKLADUJTE CASINO BONUS na Daredevil ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

340 zadarmo čip v Casino Secret 45X Wager $ 188000 Max CashOutexclusive bonus: £ 160 Voľné peniaze na Midnight Knights ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 275 Casino Chip v kasíne Secret 50x Prehrať cez Casino $ 314000 Max cash outŠpeciálny bonus: 275% Žiadny bonusový bonus! na magické kryštály Pragmatické ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

£ 4010 žiadny vklad kasíno bonus v kasíne Secret 60x WageringEur 45000 Max zvláštny bonus: 10 Bezplatné točenia na vesmírnych svetlách Playson Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

260 bezplatná otočenie žiadne kasíno v kasíne Casino Secret 30X Prehrávanie prostredníctvom kasína $ 652000 Maximálne odčerpanieDoplnkové kasíno Bonus: € 860 Online Casino turnaj na Spinning 7s Amaya Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

EUR 75 Denný turnaj freerollu v Casino Secret 44x Wager requirementsEUR 737000 Max peňažný bonus: $ 4300 Žiadny vklad na Fixer Upper ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

Strana 1 z 21 2

Nespoľahlivé bonusy

Celkom: 0

Ospravedlňujeme sa, nebol nájdený bonus kasína