Snímka obrazovky VIP Stakes
Ukladať RSS

VIP Stakes

ÚVOD: KĽÚČOVÉ DEFINÍCIE A ČO VYKONÁVA VAŠE PODMIENKY POUŽÍVANIA
V týchto podmienkach sa používajú nasledujúce definície:
„Bonusové podmienky“ znamenajú akékoľvek podmienky a / alebo pravidlá týkajúce sa propagačných akcií, bonusov a špeciálnych ponúk, ktoré sa môžu z času na čas vzťahovať na ktorúkoľvek časť Služieb.

„Vaše kontaktné údaje“ sú definované v odseku 4

„Podmienky preberania“ znamenajú akékoľvek dodatočné podmienky používania koncového používateľa, ktoré musíte potvrdiť Váš súhlas s prevzatím a / alebo inštaláciou akéhokoľvek softvéru, ktorý si môžete prevziať, aby ste mohli používať webovú stránku, vrátane Playtech Licenčná zmluva koncového používateľa, ktorá sa nachádza v prílohe týchto všeobecných podmienok

„Všeobecné podmienky“ znamenajú podmienky uvedené v tomto dokumente

„Skupina“ znamená vo vzťahu k ktorejkoľvek strane spoločnosť, ktorá je z času na čas dcérskou spoločnosťou alebo konečnou holdingovou spoločnosťou tejto strany alebo inou priamou alebo nepriamou dcérskou spoločnosťou takejto konečnej holdingovej spoločnosti.

„Zásady ochrany osobných údajov“ znamenajú zásady ochrany osobných údajov VIP Stakes, ktoré sú prístupné prostredníctvom odkazu Zásady ochrany osobných údajov

„Pravidlá“ znamenajú pravidlá pre stávky a pravidlá hry, ktoré sa konkrétne vzťahujú na príslušný typ stávok a / alebo hier, ako je podrobnejšie uvedené v odsekoch 1.3.1 a 1.3.2

„Služby“ znamenajú, ak je to vhodné, služby, ktoré sú v súčasnosti ponúkané prostredníctvom VIP stávok prostredníctvom webovej stránky a / alebo prostredníctvom akejkoľvek mobilnej alebo tabletovej aplikácie.

„Podmienky používania“ znamenajú (a) všeobecné podmienky, (b) zásady ochrany osobných údajov a (c) v prípade potreby podľa odseku 1.3, príslušné pravidlá, Bonusové podmienky a dodatočné podmienky vzťahujúce sa na služby, ktoré používate Vy a (). d) akékoľvek Podmienky preberania

„Webová stránka“ znamená webovú stránku https://vipstakes.com alebo akúkoľvek stránku alebo jej časť

„VIP Stakes“ znamená HighWeb Ventures NV

Používaním a / alebo návštevou ktorejkoľvek časti Webovej stránky alebo otvorením účtu s VIP vkladmi prostredníctvom Webovej stránky súhlasíte s tým, že budete viazaní Podmienkami používania a podľa toho: (a) súhlasíte s používaním elektronických komunikácií v poriadku uzatvárať zmluvy; a (b) vzdať sa akýchkoľvek uplatniteľných práv alebo požiadaviek, ktoré vyžadujú ručný podpis, v rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi. Podmienky používania neovplyvňujú vaše zákonné práva.
Okrem toho, ak hráte akúkoľvek hru alebo umiestnite stávku pomocou Služieb alebo inak využívate Služby, súhlasíte s tým, že budete viazaní:
Pravidlá pre všetky športové stávky na športovú stávku VIP Stakes, ako sú uvedené na karte Všeobecné pravidlá („Pravidlá pre stávky“); a
Pravidlá akejkoľvek hry, ktorú hráte („Pravidlá hry“), ako je uvedené na príslušnej karte všeobecnej pomoci, v ktorejkoľvek časti Pomocníka a karte Pravidlá vrátane (bez obmedzenia):
pre hry na karte „Kasíno“: Pravidlá kasína pre príslušnú hru;
pre hry na karte Hry: Pravidlá hier pre príslušnú hru;
pre hry na karte „Vegas“: Pravidlá Vegas pre príslušnú hru;
pre hry Live Casino na kartách 'Casino' a 'Vegas': Pravidlá Vegas a Pravidlá kasína pre príslušnú hru;
pokiaľ ide o akékoľvek nové hry, pravidlá platné pre takúto hru;
akékoľvek Bonusové podmienky;
akékoľvek Podmienky preberania; a
akékoľvek iné podmienky vzťahujúce sa na Služby a / alebo ktoré ste povinní potvrdiť Váš súhlas ako súčasť Služieb.
Pôvodné znenie Podmienok používania je v angličtine a ich interpretácia bude založená na pôvodnom anglickom texte. Ak sú podmienky používania alebo akékoľvek dokumenty alebo oznámenia, ktoré sa ich týkajú, preložené do akéhokoľvek iného jazyka, bude mať prednosť pôvodná anglická verzia.
V prípade, že dôjde ku konkrétnemu konfliktu alebo nesúladu medzi jednotlivými časťami Podmienok používania, ktoré tvoria vašu zmluvu s VIP stávkami, poradie priorít bude nasledovné:
Podmienky bonusu;
Pravidlá stávok;
pravidlá hry;
Dodatočné podmienky;
Všeobecné podmienky;
Zásady ochrany osobných údajov; a
Podmienky preberania.
Pred prijatím si pozorne prečítajte Podmienky používania. Po prijatí Podmienok používania vytlačte Podmienky používania a uložte ich spolu so všetkými potvrdzovacími e-mailami, dodatočnými podmienkami, transakčnými údajmi, pravidlami hry, pravidlami spravodlivého obchodu a platobnými metódami, ktoré sú relevantné pre Vaše používanie Webovej stránky. Upozorňujeme, že podmienky používania podliehajú zmenám, ako je uvedené v odseku 3 nižšie.
Ak nesúhlasíte s tým, že budete akceptovať a dodržiavať podmienky používania, neotvárajte si účet a / alebo pokračujte v používaní svojho účtu. Vaše pokračujúce používanie ktorejkoľvek zo Služieb bude predstavovať súhlas s Podmienkami používania, ktoré sme Vás priebežne informovali.
Podmienky používania upravujú Vašu zmluvu s VIP stakes a nadobudnú účinnosť na 1st January 2014. Aby sa predišlo pochybnostiam, každá časť webovej stránky sa riadi Podmienkami používania a vždy by ste mali zabezpečiť, aby vaše používanie Služieb bolo v súlade s Podmienkami používania.
VŠEOBECNÉ PODMIENKY

ZMLUVNÉ STRANY. \ T
Podmienky používania budú dohodnuté medzi Vami a spoločnosťou HighWeb Ventures NV, (reg. Nr. 125776), ktorých herná činnosť je regulovaná podlicenciou č. 8048 / JAZ 2013-023 vydaný hernou komisiou Curacao a Highweb Services Limited, ktorá má na starosti spracovanie online platieb.
Internetová stránka, kurzy a ceny v nej obsiahnuté a Podmienky používania sú preložené do viacerých jazykov, a preto sú určené na používanie občanmi príslušných krajín a iných krajín, ktoré hovoria týmito jazykmi.
Odkazy v Podmienkach používania na „nás“, „naše“ alebo „my“ sú odkazy na:
VIP stávky; alebo
v prípade podmienok, ktoré sa vzťahujú na peňažné prostriedky držané na Vašom účte z času na čas, na akúkoľvek spoločnosť HighWeb Ventures NV, ktorá má takéto peniaze ako správcu a ktorá sa podľa potreby považuje za zahŕňajúcu našich agentov, partnerov a dodávateľov.

ZMENY V PODMIENKACH POUŽITIA
Možno budeme musieť z času na čas zmeniť Podmienky používania z niekoľkých dôvodov, vrátane (bez obmedzenia) z komerčných dôvodov, aby sme dodržiavali zákony alebo predpisy, dodržiavali pokyny, pokyny alebo odporúčania regulačného orgánu alebo pre zákazníckeho servisu. Najaktuálnejšie Podmienky používania sú prístupné z odkazu Podmienky v časti päty webovej stránky a dátum, kedy nadobudnú účinnosť, je uvedený v odseku 1.8 týchto Všeobecných podmienok.
V prípade, že chceme vykonať podstatné zmeny v Podmienkach používania, budeme vás o takýchto zmenách vopred informovať tak, ako je to primerane možné prostredníctvom jednej z metód uvedených v odseku 3.3. V prípade menších alebo nepodstatných zmien vám nemôžeme poskytnúť žiadne oznámenie o takýchto zmenách, preto vám odporúčame, aby ste si pravidelne prezerali podmienky používania prostredníctvom odkazu Zmluvné podmienky na webovej stránke.
Ak urobíme zmeny v Podmienkach používania, o ktorých vás chceme informovať, urobíme tak pri takom spôsobe notifikácie, ktorý môžeme podľa nášho uváženia považovať za vhodný, ktorý môže zahŕňať:
e-mail (na e-mailovú adresu, ktorú ste nám predtým poskytli);
správu do priečinka Doručená pošta na webovej stránke; alebo
na internetovej stránke
a my vás môžeme na základe vlastného uváženia pozvať na prijatie nových Podmienok používania kliknutím na tlačidlo „áno“ alebo „Súhlasím“, začiarknutím políčka „zaškrtnúť“ alebo iným podobným spôsobom potvrdenia Vami. Ak nám poskytnete akékoľvek takéto potvrdenie alebo budete pokračovať v používaní Webovej stránky alebo po oznámení podľa tohto odseku, budete sa z tohto času považovať za akceptovaný a viazaný novými Podmienkami používania, vrátane (pre aby sa predišlo pochybnostiam) akékoľvek dodatky, odstránenia, náhrady alebo iné zmeny identít VIP stávok, či už ste si prečítali revidované Zmluvné podmienky alebo nie. Ak je pre vás neprijateľná akákoľvek zmena, môžete buď prestať používať Služby a / alebo uzavrieť svoj účet dodržiavaním odseku 3 týchto Všeobecných podmienok.

OTVORENIE ÚČTU
Aby ste mohli uzatvárať stávky alebo hrať hru pomocou Služieb, musíte si otvoriť účet s VIP stávkami („Váš účet“ alebo „Účet“).
S cieľom otvoriť svoj účet na používanie so službami môžete:
kontaktujte Služby zákazníkom;
na webovej stránke kliknite na položku Pripojiť sa a postupujte podľa pokynov na obrazovke;
otvorená touto inou metódou otvorenia účtu, ktorá bude z času na čas ponúkaná VIP stávkami.
Váš účet bude prevádzkovať VIP stakes alebo iná spoločnosť v jeho skupine pre seba av mene samotnej spoločnosti HighWeb Ventures NV, s ktorou ste uzavreli zmluvu.
Keď si otvoríte svoj účet, budete požiadaný, aby ste nám poskytli osobné údaje vrátane vášho mena a dátumu narodenia a príslušné kontaktné údaje vrátane adresy, telefónneho čísla a e-mailovej adresy („Vaše kontaktné údaje“). Vaše kontaktné údaje môžete z času na čas aktualizovať kontaktovaním služby Customer Servicesor prostredníctvom stránky Správa môjho účtu na Webovej stránke alebo inou metódou, ktorá bude z času na čas ponúkaná VIP Stakes.
Ak si neželáte, aby vaše kontaktné údaje boli použité nami a našimi obchodnými partnermi, aby sme Vás mohli kontaktovať, aby sme Vás informovali o marketingových informáciách týkajúcich sa iných našich výrobkov, produktov alebo služieb alebo informácií našich obchodných partnerov, uveďte, že je to tento prípad. začiarknutím príslušného políčka podľa pokynov, keď otvoríte účet na webovej stránke alebo informovaním služieb zákazníkom
Pri otváraní účtu zaručujete, že:
Beriete na vedomie a akceptujete riziko, že používaním Služieb môžete, ako aj získavaním peňazí, stratiť peniaze;
Ste (a) starší ako 18 rokov a (b) vyšší ako vek, v ktorom sú hazardné hry alebo hazardné hry zákonné podľa práva alebo jurisdikcie, ktorá sa na vás vzťahuje („príslušný vek“);
hazardné hry nie sú nezákonné na území, kde bývate;
Ste právne schopný uzatvárať zmluvy;
Neboli ste vylúčení z hazardných hier; a
Na žiadnej z webových stránok prevádzkovaných našou skupinou alebo na základe vašej žiadosti podľa odseku 33 (Zodpovedné hranie / hazardné hry) ste ešte nemali uzavretý účet.
Váš účet musí byť zaregistrovaný vo Vašom vlastnom, správnom, menách a osobných údajoch a bude vydaný len raz pre Vás a nebude kopírovaný prostredníctvom žiadnej inej osoby, rodiny, domácnosti, adresy (poštovej alebo IP), e-mailovej adresy alebo akéhokoľvek prostredia, kde Počítače sú zdieľané (napr. školy, pracoviská, verejné knižnice atď.), počítač (alebo iné prístupové zariadenie) a / alebo účet v súvislosti so Službami. Akékoľvek iné účty, ktoré otvoríte u nás, alebo ktoré ste vo vlastníctve spoločnosti vo vzťahu k službám, sú „duplicitné účty“. Môžeme uzavrieť akýkoľvek duplicitný účet (ale nie je povinný tak urobiť). Ak zatvoríme duplicitný účet:
všetky bonusy, bezplatné stávky a výhry získané z takýchto bonusov a voľných stávok získaných pomocou tohto duplicitného účtu budú neplatné a prepadne vám;
môžeme podľa nášho vlastného uváženia zrušiť všetky výhry a vrátiť všetky vklady (menej čiastok v súvislosti s neplatnými výhrami), ktoré boli vykonané v súvislosti s týmto Duplicitným účtom, a v rozsahu, v akom neboli vrátené z príslušného duplicitného účtu, všetky sumy, ktoré majú byť Vrátenie nám v súvislosti s Duplicitným účtom nám môže byť vrátené priamo z akéhokoľvek iného z vašich účtov (vrátane akéhokoľvek iného duplicitného účtu). alebo
Môžeme, podľa nášho vlastného uváženia, povoliť, aby sa používanie Duplikovaného účtu považovalo za platné, v takom prípade si ponecháme všetky straty a podiely vložené alebo pre Vás prostredníctvom Duplicitného účtu.

OVEROVANIE VAŠEJ IDENTITY; POŽIADAVKY NA FINANCOVANIE PÔŽIČIEK. \ T
Zaručujete, že:
meno a adresa, ktorú poskytnete pri otvorení svojho účtu, sú správne; a
Ste oprávnený vlastník peňazí, ktoré ste kedykoľvek vložili na Váš účet.
Súhlasom s Podmienkami používania nás oprávňujete z času na čas vykonávať akékoľvek takéto overovacie kontroly, pretože môžeme požadovať od nás alebo od tretích strán (vrátane, ale nielen, regulačných orgánov), aby sme tieto skutočnosti potvrdili (ďalej len „regulačné orgány“). kontroly "). Súhlasíte s tým, že budete z času na čas na našej žiadosť vyzvaný, aby ste poskytli ďalšie podrobnosti týkajúce sa akýchkoľvek takýchto informácií, ktoré ste nám poskytli, a to aj vo vzťahu k akýmkoľvek vkladom, ktoré ste vložili na svoj účet.
Hoci čas od času vykonávame akékoľvek kontroly, môžeme vás obmedziť od výberu finančných prostriedkov z vášho účtu a / alebo zabrániť prístupu na všetky alebo určité časti webovej stránky. Upozorňujeme, že môžeme z času na čas vykonať kontroly z regulačných, bezpečnostných alebo iných obchodných dôvodov. Ak vám takéto obmedzenia spôsobia problém, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
Za určitých okolností Vás budeme musieť kontaktovať a požiadať vás, aby ste nám poskytli ďalšie informácie priamo na účely vykonania kontrol. Na tento účel budeme oprávnení, na základe nášho vlastného uváženia, požadovať, aby ste nám poskytli notársky overený doklad totožnosti alebo akékoľvek rovnocenné overené ID v súlade s platnými právnymi predpismi vašej jurisdikcie alebo inak, doklad o adrese, účty, bankové údaje, bankové výpisy a bankové odkazy. Kým tieto informácie nebudú poskytnuté k našej spokojnosti, môžeme zabrániť akémukoľvek vykonávaniu Vašej činnosti v súvislosti s Účtom, alebo môžeme, ak si myslíme, že Vám úmyselne nesprávne informácie boli poskytnuté, ponechať akúkoľvek čiastku uloženú na účte nasledujúcu uzatvorenie Účtu nami.
Pre osoby v príslušnom veku môže byť trestným činom používanie webovej stránky. Ak nedokážeme potvrdiť, že ste príslušný vek, môžeme Váš účet pozastaviť dovtedy, kým nebudeme schopní potvrdiť, že ste príslušný vek. Ak sa vám v čase, keď ste s nami uskutočnili akékoľvek hazardné hry alebo transakcie s hazardnými hrami, preukázali, že ste boli pod príslušným vekom, potom:
Váš účet bude zatvorený.
všetky transakcie uskutočnené v čase, keď ste boli neplnoletí, budú neplatné a všetky súvisiace prostriedky, ktoré uložíte, budú vrátené platobnou metódou použitou na uloženie týchto finančných prostriedkov všade, kde je to možné;
akékoľvek vklady, ktoré ste vykonali v čase, keď ste boli pod príslušným vekom, sa vám vrátia; a
akékoľvek výhry, ktoré ste nazbierali v čase, keď ste boli v príslušnom veku, prepadnú Vám (a môžu byť odpočítané od sumy akéhokoľvek vkladu vráteného podľa odseku 5.5.3 a vrátite sa k nám na vyžiadanie akékoľvek prostriedky, ktoré boli z vášho účtu.

USERNAME, PASSWORD, PIN a INFORMÁCIE PRE ZÁKAZNÍKOV
Po otvorení Vášho účtu musíte podniknúť všetky primerané kroky, aby ste zabránili prezradeniu (či už úmyselne alebo náhodne) vášho používateľského mena, hesla a / alebo čísla účtu komukoľvek inému, vrátane zabezpečenia prevzatia aktuálneho bezpečnostného softvéru do vášho počítača.
Všetky transakcie, pri ktorých boli Vaše užívateľské meno a heslo a / alebo číslo účtu zadané správne, budú považované za platné, bez ohľadu na to, či ste ich autorizovali, alebo nie, a nenesieme zodpovednosť za žiadne nároky v prípade, že poskytnete svoje používateľské meno, heslo alebo heslo. číslo účtu komukoľvek inému (či už úmyselne alebo náhodne).
Ak máte stratený alebo zabudli podrobnosti o Vašom účte, alebo máte dôvod domnievať sa, že takéto údaje sú známe neoprávnenej tretej strane, kontaktujte nás okamžite, aby ste ich mohli nahradiť prostredníctvom služieb zákazníkom, ktorých podrobnosti nájdete v časti Pomoc na webovej stránke.

VKLADY A ODSTÚPENIA Z VÁŠHO ÚČTU
Ak sa chcete zúčastniť na Službách, musíte na svoj Účet vložiť peniaze z účtu alebo zdroja, ktorého ste majiteľom účtu. Takéto peniaze môžu (v súlade s odsekom 5) potom použiť na uzatváranie stávok alebo hranie hier. Ďalšie podrobnosti o spôsobe vkladania, vyberania a prevodu finančných prostriedkov nájdete na stránke Vkladanie na stránke Pomoc. Ak použijete spôsob platby, v súvislosti s ktorým nie ste majiteľom účtu, vyhradzujeme si právo považovať akýkoľvek vklad na účte za neplatný (a všetky výhry vyplývajúce z takéhoto vkladu za neplatné) až do uspokojivého ukončenia všetkých príslušných kontrol. ,
Všetky vklady v reálnych peniazoch musia byť vsadené 1 časom pred tým, ako bude možné uskutočniť výber. Napr. Ak vložíte € 20, musíte si pred stávkovaním vybrať stávky v hodnote € 20. VIP Stakes si vyhradzuje právo účtovať poplatok 10% v prípade, že hráč požiada o výber bez obratu členského účtu, ktorý je rovný alebo vyšší ako suma vložených prostriedkov.
Po žiadosti o zrušenie budú z vášho účtu odstránené všetky aktívne bonusy a všetky výhry získané z bonusových fondov alebo propagačných akcií
Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete robiť žiadne spätné platby, stornovať alebo inak zrušiť akékoľvek vklady na Váš účet, av žiadnom prípade takúto refundáciu a kompenzáciu za tieto nesplatené vklady, vrátane akýchkoľvek nákladov, ktoré nám vznikli v procese výberu vášho vkladu. Pre vylúčenie pochybností Váš Účet nebude používaný ako Bankový účet a ak sa dozvieme o vkladoch a výberoch z Vášho Účtu bez primeraných stávkových alebo herných aktivít, vyhradzujeme si právo odpočítať administratívny poplatok (či už nie zavrieť alebo pozastaviť účet).
Váš účet nie je bankovým účtom, a preto nie je poistený, garantovaný, sponzorovaný ani inak chránený žiadnym vkladovým alebo bankovým poistným systémom alebo iným podobným poistným systémom. Akékoľvek peniaze uložené na našom účte nebudú priťahovať žiadny záujem. Peniaze uložené u nás sú vedené na bežnom bankovom účte a / alebo viazanom účte v mene VIP Stakes alebo inej spoločnosti HighWeb Ventures NV, ktorá drží peniaze na účte na základe dôvery pre Vás a iné oprávnené osoby. V takomto prípade by ste v prípade našej platobnej neschopnosti mali nárok na akúkoľvek peňažnú hotovosť, ktorá vám bude na takomto účte zverená, ale nemali by ste žiadnu ochranu podľa akéhokoľvek zákonného systému ochrany vkladov.
Môžeme kedykoľvek započítať akýkoľvek pozitívny zostatok na Vašom účte voči akejkoľvek sume, ktorú dlhujete (vrátane pod duplicitným účtom) akejkoľvek inej spoločnosti v rámci HighWeb Ventures NV (bez ohľadu na to, či došlo k porušeniu Podmienok používania) , vrátane (bez obmedzenia), kde znovu zúčtujeme všetky stávky alebo stávky podľa odseku 4.7 (Duplicate Accounts), odseku 12 (Collusion, Cheating, Fraud a Criminal Activity) alebo odseku 19 (chyby alebo opomenutia).
V rozsahu požadovanom miestnymi zákonmi alebo daňovými alebo inými orgánmi ste zodpovední za vykazovanie svojich výhier a strát vyplývajúcich zo Služieb.
Limit vkladov môžete nastaviť na vašom účte v ktorýkoľvek deň. Tento limit nie je možné zvýšiť bez toho, aby ste nám oznámili dvadsaťštyri hodín vopred Vaše želanie zvýšiť Váš limit vkladu a len vtedy, ak uplynulo dvadsaťštyri hodín od Vašej žiadosti o takéto zvýšenie. Podrobnosti o tom, ako nastaviť limit vkladov, získate od Zákazníckych služieb alebo (kde je Váš Účet pre Webovú stránku) nastavený limit cez Webovú stránku kliknutím na Môj účet, potom na Aktualizovať detaily účtu. Akékoľvek potvrdené zníženie limitu vkladu bude okamžite účinné.
S výhradou odseku 13 (Uzavretie vášho účtu, atď.) Môžete kedykoľvek požiadať o výber finančných prostriedkov z vášho účtu za predpokladu, že:
všetky platby vykonané na Váš účet boli potvrdené ako zúčtované a žiadne neboli vrátené, zrušené alebo inak zrušené;
akékoľvek kontroly uvedené v odseku 5 vyššie boli dokončené nami k našej spokojnosti; a
Splnili ste všetky ďalšie relevantné podmienky týkajúce sa odstúpenia od zmluvy, ktoré majú vplyv na Váš účet (napr. Akékoľvek príslušné Bonusové podmienky).
Minimálna výška jednej výplaty je 25 EUR / USD.
V prípade akéhokoľvek nami schváleného odstúpenia od zmluvy, za predpokladu, že nám poskytnete dostatočné informácie o tom, ako by mali byť finančné prostriedky prevedené na vás, vrátime vám príslušné finančné prostriedky v súlade s odsekom 7.7 (znížené o vzniknuté poplatky alebo akúkoľvek inú sumu, ktorá sa má odpočítať) z vášho odstúpenia, aby sa dodržali všetky platné právne predpisy).
Budeme sa snažiť vyhovieť Vašej požiadavke týkajúcej sa spôsobu platby a meny platby Vášho výberu. To však nemožno zaručiť. Preto môžeme spracovať a platiť výplaty iným spôsobom platby, ako je spôsob, ktorý požadujete, napríklad prostredníctvom rôznych poskytovateľov platieb, bankovým návrhom alebo bankovým prevodom (všetky poplatky súvisiace s príslušnými platobnými metódami sú uvedené v záložke Výbery webové stránky). Podobne v niektorých prípadoch mena Vášho výberu nesmie byť menou, v ktorej bol váš vklad vykonaný, alebo ktorý vás inak požiadal, a za okolností, keď sme povinní konvertovať vaše vklady medzi rôznymi menami, konverzný kurz používaný nás, ako je uvedené na karte Pomocník na webovej stránke.
Budeme držať peniaze na vkladovom účte a / alebo viazanom účte uvedenom v odseku 7.3 ako správca pre Vás a nie ako váš bankár alebo dlžník. Preto, bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie v Podmienkach používania, budeme s vašimi peniazmi zaobchádzať ako s správcom a žiadne takéto ustanovenie nevytvorí ani nezakladá žiadnu povinnosť zo strany VIP Stakes (alebo akejkoľvek inej spoločnosti HighWeb Ventures NV), splácať peniaze Vám ako vášmu dlžníkovi.
Neaktívny poplatok za účet. Ak nepoužívate svoj účet na stávkovanie alebo hranie hier, vklad, výber alebo prevod, alebo ak je inak neaktívny, po dobu najmenej 24 za sebou nasledujúcich mesiacov to bude „neaktívny účet“. Všetkým neaktívnym účtom vznikne poplatok za neaktívny účet, ktorého podrobnosti nájdete v časti Pomocník na webovej stránke. Budeme vás informovať, keď sa Váš účet stane neaktívnym účtom, a najmenej 14 dní pred tým, ako sa od neho odpočíta akýkoľvek poplatok za neaktívny účet.
Maximálna výhra týždenne prostredníctvom tejto webovej stránky je € 10,000 alebo ekvivalent v mene. Ak nás výslovne neschváli písomne, hráč môže zo svojho Účtu vyberať iba € 10,000 za akékoľvek obdobie 30.

PRÁVNE POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY
Prístup alebo používanie Webovej stránky alebo ktorejkoľvek Služby prostredníctvom Webovej stránky nemusí byť pre niektorých alebo všetkých obyvateľov alebo osôb v určitých krajinách legálne. Zámerom nie je, aby webové stránky používali osoby v krajinách, v ktorých sú takéto aktivity nezákonné, vrátane stávok, hier alebo iných účelov. Spojené štáty of Amerika a tie územia, ktoré sú uvedené na karte Pomocník na webovej stránke. Skutočnosť, že webová stránka je prístupná v ktorejkoľvek z týchto krajín alebo sa nachádza v úradnom jazyku ktorejkoľvek z týchto krajín, sa nesmie vykladať ako vyjadrenie alebo záruka, pokiaľ ide o zákonnosť alebo inak prístup k webovej stránke a jej používanie. vkladov alebo prijímania akýchkoľvek výhier z Vášho účtu. Dostupnosť Webovej stránky nepredstavuje ponuku, výzvu alebo výzvu na použitie alebo predplatné na stávkové, herné alebo iné služby v akejkoľvek jurisdikcii, v ktorej sú takéto aktivity zákonom zakázané.
Je vašou zodpovednosťou určiť zákon, ktorý sa uplatňuje v mieste, kde sa nachádzate. Mali by ste sa ubezpečiť, že budete konať zákonne vo svojej jurisdikcii pri otváraní svojho Účtu a / alebo pri používaní Webovej stránky a Vy zastupujete, zaručujete a súhlasíte s tým, že tak urobíte.
Ak nám bude zrejmé, že máte trvalé bydlisko v krajine, v ktorej nie je používanie Webovej stránky legálne, budeme mať právo okamžite uzavrieť Váš Účet, v takom prípade bude akýkoľvek zostatok na Účte v deň takéhoto uzavretia vráti Vám, akonáhle to bude pre nás možné.
Vzhľadom na právne predpisy, kasínové hry VIP Stakes nie sú dostupné pre hráčov z týchto oblastí: Bielorusko, Francúzsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Portugalsko, Singapur, Holandské kráľovstvo (Holandsko, Curacao, Aruba, Bonaire, Saba, Statia a St Martin), Turecko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty. Kvôli rôznorodosti poskytovateľov softvéru zastúpených na VIP stakes, niektoré z herných adresárov nemusia byť dostupné pre ďalšie krajiny:
Adresár kasína:

1 × 2 Herné hry - Austrália, Curacao, Francúzsko, Irán, Irak, Holandsko, Spojené štáty americké.

Rozvíjajúce sa hry - Belgicko, Kajmanské ostrovy, Irán, Irak, Izrael, Severná Kórea, Saudská Arábia, Singapur, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké a všetky územia a majetky, sú Americké Panenské ostrovy, Menšie odľahlé ostrovy USA, Guam, Puerto Rico, Marianas Islands a Americký Samoa, Vatikán.

ELK Štúdiové hry - Afganistan, Alžírsko, Angola, Austrália, Bosna a Hercegovina, Kanada, Krymská oblasť, Kuba, Kórejská ľudovodemokratická republika, Ekvádor, Guyana, Irán, Irak, Laoská ľudovodemokratická republika, Mjanmarsko, Panama, Papua Nová Guinea, Sudán, Sýria Spojené štáty americké, jeho územia a majetok, Uganda, Vanuatu, Jemen.

endorphin hry - Austrália.

HABANERO hry - Cyprus, Francúzsko, Filipíny, Singapur, Južná Afrika, Taiwan, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké.

iSoftBet hry - Afganistan, Antigua a Barbuda, Belgicko, Kuba, DánskoFrancúzsko, Francúzska Polynézia, Irán, Irak, Izrael, Taliansko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Macao, Holandské Antily, Portugalsko, Rumunsko, španielsko, Sudán, Sýria, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty.

Microgaming hry - Austrália, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Singapur, Južná Afrika, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké. Tiež blokujeme licencované značkové hry a progresívne pre Turecko.

Mr.Slotty hry - Litva, Spojené štáty americké.

Multislot hry - Austrália, Bahamy, Belgicko, Kajmanské ostrovy, český Republika, Dánsko, Francúzsko, Maďarsko, Irán, Irak, Izrael, Taliansko, Severná Kórea, Poľsko, Saudská Arábia, Singapur, Španielsko, Turecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké, Vatikán.

NetEnt hry - Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Angola, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Kambodža, Kanada, Dánsko, Ekvádor, Estónsko, Francúzsko, Guyana, Hongkong, Indonézia, Irán, Irak, Izrael, Taliansko, Kuvajt, Laoská republika, Lotyšsko, Litva, Mehico, Mjanmarsko, Namíbia, Nikaragua, Severná Kórea, Pakistan, Panama , Papua Nová Guinea, Filipíny, Portugalsko, Rumunsko, Singapur, Južná Kórea, Španielsko, Sudán, Sýria, Taiwan, Uganda, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty, Jemen, Zimbabwe.

NextGen Herné hry - Afganistan, Alžírsko, Angola, Austrália, Bosna a Hercegovina, Kanada, Krymská oblasť, Kuba, Kórejská ľudovodemokratická republika, Ekvádor, Guyana, Irán, Irak, Laoská ľudovodemokratická republika, Mjanmarsko, Panama, Papua Nová Guinea, Sudán, Sýria Spojené štáty americké, jeho územia a majetok, Uganda, Vanuatu, Jemen.

Playson hry - Austrália.

Hry Pragmatic Play - Austrália, Dánsko, Francúzsko, Gibraltár, Izrael, Taliansko, Rumunsko, Švédsko, Ukrajina, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty americké.

Hry VGS (BetConstruct) - platia obmedzenia uvedené v odseku 8.4.

Zeus Hra: Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Portugalsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo.
'Live Casino 1' - Argentína, Austrália, Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Holandsko, Holandské Antily, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty.

'Live Casino' - Argentína, Austrália, Belgicko, Kanada, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Singapur, Južná Afrika, Španielsko, Turecko, Spojené kráľovstvo, Spojené štáty.
UVÁDZANIE VAŠEJ BETY A / ALEBO HRY S POUŽITÍM SLUŽIEB
Ak chcete uzavrieť stávku alebo prístup k službe, mali by ste postupovať podľa pokynov na karte Pomocník.
Je vašou zodpovednosťou, aby ste zabezpečili, že údaje o akejkoľvek stávke, vklade alebo podobnej transakcii, ktorú zadáte pomocou Služieb („Transakcia“), sú správne nasledujúcim spôsobom:
pri používaní Webovej stránky (buď priamo, prostredníctvom aplikácie alebo inak) v súlade s príslušnými Pravidlami stávok alebo Pravidlami hry; a
K vašej histórii transakcií môžete pristupovať kliknutím na položku Môj účet na webovej stránke alebo prostredníctvom našich Služieb zákazníkom (vrátane výberu písomného vyhlásenia).
Vyhradzujeme si právo odmietnuť akúkoľvek Transakciu, ktorú ste si vyžiadali, kedykoľvek alebo na základe vlastného uváženia, alebo ak ste porušili Zmluvné podmienky. Žiadna Transakcia nie je akceptovaná nami, kým nedáte príslušné potvrdenie (alebo inak nebolo akceptované nami) v súlade s odsekom 9.2. Ak máte akékoľvek pochybnosti o tom, či transakcia bola úspešne prijatá, mali by ste kontaktovať oddelenie služieb zákazníkom.
Akonáhle je transakcia prijatá nami, nemôžete zrušiť transakciu, pokiaľ sa nedohodneme inak.
Môžeme, podľa nášho uváženia (a za predpokladu, že ani Vy, ani my nezískame žiadnu nespravodlivú výhodu), zvoliť prijatie stávky bez ohľadu na to, že príslušná udalosť začala. Pokiaľ ide o hry, na príslušnej karte pravidiel sa stanoví bod, v ktorom nás neprijímajú žiadne ďalšie vklady.
Transakciu môžeme zrušiť alebo zmeniť v súlade s ustanoveniami odseku 5 (Overenie vašej totožnosti), odseku 12 (Collusion, Cheating, Podvod a trestná činnosť) alebo odseku 19 (Chyby alebo opomenutia).

REMOTE GAMING OR BETTING
Kde pristupujete k Službám prostredníctvom elektronickej formy komunikácie Mali by ste vedieť, že:
Vo vzťahu k Vášmu používaniu Webovej stránky na umiestnenie stávok alebo hranie hier:
Možno používate pripojenie alebo zariadenie, ktoré je pomalšie ako zariadenie používané inými osobami, čo môže ovplyvniť váš výkon v čase, ktorý je kritický pre udalosti, ktoré sú ponúkané prostredníctvom webových stránok;
Môžete sa stretnúť so systémovými chybami, chybami, chybami alebo prerušením služby, ktoré sa budú riešiť v súlade s odsekom 18 (IT Failure);
Pravidlá hry pre každú udalosť alebo hru ponúkanú prostredníctvom Webovej stránky sú k dispozícii a mali by ste ich zvážiť pred vaším používaním Služieb ponúkaných prostredníctvom Webovej stránky; a vo vzťahu k Vášmu používaniu Služieb, ak stávkujete na podujatie „v behu“, nemôžete v žiadnom relevantnom čase vidieť alebo inak poskytnúť najaktuálnejšie informácie v súvislosti s relevantnú udalosť. Nebudeme zodpovední voči vám v súvislosti s akýmikoľvek stratami alebo nákladmi, ktoré vám vzniknú v dôsledku akéhokoľvek oneskorenia pri prenose informácií týkajúcich sa akejkoľvek udalosti „v prevádzke“.

STÁVKOVÁ
Tieto pravidlá tvoria dohodu medzi nami a našimi členmi. Registrácia s nami je považovaná za prijatie týchto pravidiel.
Členovia sú plne zodpovední za zabezpečenie toho, aby kontaktné údaje boli vždy presné.
Prijímame stávky len od tých, ktorí sú vo veku 18 rokov a viac a môžu kedykoľvek požiadať o preukázanie veku. Členovia môžu mať pozastavený účet až do poskytnutia takéhoto dôkazu.
Členovia musia vždy zachovávať dôvernosť svojich citlivých detailov. Ak sa domnievate, že vaše údaje už nie sú dôverné, musíte nás okamžite informovať, pretože každá vaša činnosť je vašou zodpovednosťou.
Umiestnené a potvrdené stávky sa nesmú meniť ani rušiť.
Členovia sú zodpovední za to, aby stávky boli povolené v krajine ich trvalého pobytu.
Členovia môžu uzatvárať iba stávky na našich webových stránkach. Pokus o uzavretie stávky iným spôsobom nebude akceptovaný.
Stávky alebo akákoľvek časť stávky môže byť zrušená a / alebo odmietnutá v ktoromkoľvek bode pred príslušným podujatím bez predchádzajúceho upozornenia.
Urobíme všetky potrebné opatrenia, aby sme zabránili akejkoľvek forme stávkového podvodu. Každý člen alebo skupina členov, u ktorých sa zistí, že uzatvárajú stávky takým spôsobom, aby nás podviedli, budú mať pozastavené svoje účty a stávky budú neplatné, či sú stávky vyrovnané alebo nie.
Môžeme zrušiť stávky, ktoré boli prijaté, keď na účte neboli dostatočné finančné prostriedky na pokrytie stávky. Platby, ktoré sú následne zrušené platobným spracovateľom, budú mať za následok zrušenie stávok.
Akékoľvek finančné prostriedky pripísané na účet člena by mali byť okamžite nahlásené. Akákoľvek výhra z týchto prostriedkov bude zrušená a reklamovaná nami.
Tieto Podmienky sú uvedené v anglickom jazyku. V prípade nejasností týchto Podmienok v iných jazykoch je rozhodujúca anglická verzia.
Viac účtov nie je povolených. Vyhradzujeme si právo zrušiť všetky stávky a uzavrieť všetky účty, o ktorých sa zistí, že boli duplikované.
Stávky môžu byť umiestnené až do inzerovaného času začiatku. Akékoľvek stávky podané a prijaté po čase začiatku podujatia sa považujú za neštartujúceho.
Stávky na rôzne výbery v rámci tej istej udalosti, kde výsledok jedného ovplyvňuje alebo je ovplyvnený iným, nebude akceptovaný a bude zrušený v prípade náhodného prijatia.
Ak sa stávky uzatvoria podľa poradia, v akom sú uvedené na stávkovom tikete, až kým nebudú použité pridelené peniaze. V prípade, že tieto prostriedky nebudú stačiť na dokončenie alebo pokračovanie v stávke, bude daný výber zúčtovaný podľa disponibilnej sumy.
Pracujeme tvrdo, aby sme udržali presnosť vždy, ale príležitostne sa vyskytujú chyby. Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za takéto chyby av takých prípadoch, keď sú ovplyvnené ceny, budú všetky stávky neplatné.
Nenesieme zodpovednosť za akékoľvek škody / straty vyplývajúce z používania našej webovej stránky alebo súvisiaceho obsahu vrátane oneskorenia alebo prerušenia prevádzky alebo prenosu, straty / poškodenia údajov, zlyhania linky / komunikácie, zneužitia webových stránok alebo súvisiaceho obsahu alebo akýchkoľvek chýb / na webových stránkach alebo pridruženom obsahu.
Maximálna výhra na jedného člena za deň prostredníctvom tejto webovej stránky je € 10000 alebo ekvivalent meny.
Minimálna suma pre stávku je €0. 10.
Maximálna výška stávky pre jednu udalosť je 100.00 € alebo ekvivalent v iných menách.
Môžeme ponúknuť nižšie kurzy na niektoré typy stávok, ako je ponúkané na singloch.
Členom sa odporúča viesť záznamy o všetkých transakciách, pravidlách hry, pravidlách zrušenia a platobných službách pre budúce použitie.
Stávky sú spracované a považované za aktívne po ich potvrdení a prijatí.
Vynakladá sa maximálne úsilie na to, aby všetky informácie zobrazené na webovej stránke boli presné, ale mali by byť použité len ako návod. Nemôžeme niesť zodpovednosť za akékoľvek chyby v podrobnostiach udalosti. Členom sa odporúča, aby si preštudovali naše pravidlá pre stávky, kde nájdete podrobnosti o zúčtovaní stávok za takýchto okolností.
Členovia môžu uzatvárať stávky hneď po úspešnom pridaní finančných prostriedkov na ich účet.
Členovia súhlasia, že na reklamné účely môžeme použiť krstné meno, užívateľské meno a krajinu bydliska významných výhercov. Vo všetkých ostatných prípadoch zostanú detaily členov dôverné.
Stávky na udalosti, ktoré sú následne zrušené, budú neplatné a peniaze vrátené.
Ponuky členov sú obmedzené na jednu osobu, rodinu, adresu, e-mail, telefónne číslo, číslo platobného účtu a počítač. Vyhradzujeme si právo odstúpiť od ponuky od ktoréhokoľvek člena alebo skupiny členov.
Členský účet sa považuje za jedinečný, pokiaľ ide o vaše meno a osobné údaje, a môže ho používať iba vy. Za žiadnych okolností sa nesmie duplikovať. V prípade duplicitných účtov môžeme takýto účet uzavrieť a:
Zrušiť a prepadnúť všetky bonusy, voľné stávky a výhry
Vrátiť všetky vklady menej neplatné výhry
Vymáhajte akékoľvek iné finančné prostriedky z iných duplicitných účtov
V prípade stávok podaných na nesprávne ceny budú stávky stále v platnosti, ale budú uhradené za revidovanú cenu.
V prípade členov, ktorí majú tak bonusový zostatok, ako aj zostatok v reálnych peniazoch, budú najprv použité prostriedky reálnych peňazí. V prípadoch, keď je vklad, ktorý spustil bonus, plus všetky vygenerované výhry, prevedený do kasína pred splnením požiadaviek prevrátenia 2x, bude to považované za pokus o manipuláciu s bonusom, čo má za následok zrušenie bonusu a súvisiacich výhier.
Každá manipulácia s bonusmi bude mať za následok vrátenie bonusu a všetkých súvisiacich výhier z členských účtov.
Tieto podmienky sa budú z času na čas aktualizovať a je zodpovednosťou členov pravidelne kontrolovať takéto aktualizácie.

KOLÓZIA, CHEATING, PODVODY A TRESTNÉ AKTIVITY
Nasledujúce postupy (alebo ktorékoľvek z nich) vo vzťahu k Službám:
- zneužívanie bonusov alebo iných propagačných akcií; a / alebo
- používanie nespravodlivých vonkajších faktorov alebo vplyvov (všeobecne známych ako podvádzanie); a / alebo
- nespravodlivú výhodu (definovanú v odseku 12.5.3);
- otvorenie duplicitných účtov; a / alebo
- vykonávanie podvodnej činnosti alebo trestnej činnosti (ako je definované v odseku 12.5), \ t
- predstavujú „Zakázané praktiky“ a nie sú povolené a budú predstavovať závažné porušenie Podmienok používania. Urobíme všetky primerané kroky, aby sme zabránili takýmto praktikám a odhalili ich a identifikovali príslušných aktérov, ak sa vyskytnú. S výhradou vyššie uvedeného však nebudeme zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré vám môžu vzniknúť v dôsledku akýchkoľvek Zakázaných praktík, a akékoľvek kroky, ktoré podnikneme v súvislosti s nimi, budú na základe nášho vlastného uváženia.
Ak máte podozrenie, že osoba je zapojená do akejkoľvek zakázanej praxe, oznámte nám ju hneď, ako to bude možné, e-mailom alebo telefonicky na Zákazníckych službách.
Súhlasíte s tým, že sa nebudete podieľať na žiadnej forme zakázanej praxe v súvislosti s vaším prístupom k Službám alebo s nimi nebudete spojený.
ak:
máme opodstatnené dôvody domnievať sa, že ste sa zúčastnili alebo ste v spojení s akoukoľvek formou zakázanej praxe (a základom našej viery bude používanie nás (a našich herných partnerov a našich ďalších dodávateľov) akéhokoľvek podvodu, podvádzania a postupov zisťovania tajných dohôd, ktoré sa používajú v odvetví hazardných hier a hazardných hier v príslušnom čase); alebo
Zadali ste stávky a / alebo ste hrali online hry s iným online poskytovateľom služieb v oblasti hazardných hier a máte podozrenie (v dôsledku takejto hry) na akúkoľvek zakázanú prax alebo inú nevhodnú činnosť; alebo
Uvedomujeme si, že ste „vrátili“ alebo odmietli akýkoľvek nákup alebo vklady, ktoré ste zaplatili na Váš účet; alebo
Nastúpite do konkurzu alebo budete mať obdobné konanie kdekoľvek na svete, potom (v súvislosti s akýmkoľvek pozastavením a / alebo ukončením Vášho Účtu) budeme mať právo, pokiaľ ide o Váš Účet (a / alebo akýkoľvek iný účet, ktorý vlastníte s firmou HighWeb Ventures NV)) zadržať celú časť alebo časť zostatku a / alebo získať späť z účtu sumu všetkých vkladov, výplat, bonusov alebo výhier, ktoré boli ovplyvnené alebo sú akýmkoľvek spôsobom pripisovateľné niektorým z udalosti uvedené v tomto odseku 12.4. Práva uvedené v tomto odseku 12.4 sa nedotýkajú žiadnych iných práv (vrátane práv vyplývajúcich zo spoločného práva), ktoré voči vám môžeme mať, či už podľa Podmienok používania alebo inak.
Na účely tohto odseku 12:
„podvodná prax“ znamená akúkoľvek podvodnú činnosť, ktorú vykonávate Vy alebo ktorúkoľvek osobu konajúcu vo vašom mene alebo v tajnej dohode s Vami, a zahŕňa bez obmedzenia: a) podvodné vrátenie poplatkov; (b) užívanie ukradnutej, klonovanej alebo inak neoprávnenej kreditnej alebo debetnej karty, ktorú ste Vy alebo iná osoba, ktorá sa zúčastňovala na tej istej hre, kedykoľvek, ako zdroj finančných prostriedkov; (c) tajnú dohodu s Vami, aby ste získali nespravodlivú výhodu (vrátane bonusových schém alebo podobných stimulov, ktoré ponúkame); d) každý pokus o registráciu nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií o účte; (e) akýkoľvek skutočný alebo pokus o vás, ktorý považujeme za protiprávny v akejkoľvek uplatniteľnej jurisdikcii, vykonanej v zlej viere, alebo ktorého cieľom je podviesť nás a / alebo obísť akékoľvek zmluvné alebo právne obmedzenia bez ohľadu na to, či takýto akt alebo pokus nás skutočne spôsobí akúkoľvek škodu alebo škodu;
„trestná činnosť“ zahŕňa, bez obmedzenia, pranie špinavých peňazí a akýkoľvek trestný čin podľa zákona o hazardných hrách; a
„nespravodlivá výhoda“ zahŕňa bez obmedzenia:
využívanie chyby, medzery alebo chyby v softvéri našej alebo akejkoľvek tretej strany, ktorý používate v súvislosti so Službami (vrátane akejkoľvek hry);
používanie automatizovaných hráčov („bots“) alebo iného 3rd party softvéru alebo analytických systémov; alebo
vykorisťovania „chyby“, ako je definovaná v odseku 18.1, Vami, v každom prípade buď k vášmu prospechu a / alebo k nevýhode nás alebo iných.
Pri uplatňovaní ktoréhokoľvek z našich práv podľa odseku 11.4 v súvislosti s Zakázanou praxou vynaložíme všetko primerané úsilie, aby sme zabezpečili, že pri plnení našich regulačných a iných právnych záväzkov tieto práva vykonávame spôsobom, ktorý je pre vás spravodlivý a našich zákazníkov.
Vyhradzujeme si právo informovať príslušné orgány, iných prevádzkovateľov online hier alebo prevádzkovateľov hazardných hier, iných poskytovateľov online služieb a bánk, spoločností poskytujúcich kreditné karty, poskytovateľov elektronických platieb alebo iných finančných inštitúcií o vašej totožnosti ao všetkých podozrivých zakázaných praktikách vami a budete spolupracovať v plnej miere s nami prešetrovať akúkoľvek takúto činnosť.

UKONČENIE ÚČTU; UKONČENIE PODMIENOK POUŽITIA
ZATVORENIE A UKONČENIE VÁS

Za predpokladu, že Váš účet nepreukáže, že zostatok je splatný nám, ste oprávnený kedykoľvek uzavrieť svoj účet a ukončiť Zmluvné podmienky, a to nie menej ako 24-hodinovým oznámením, kontaktovaním nás prostredníctvom služieb zákazníkom, podrobností z ktorých nájdete v časti Pomocník na webovej stránke:
označujúce vaše želanie zatvoriť Váš účet; a
s uvedením dôvodov, prečo si želáte uzavrieť svoj účet, najmä ak tak robíte kvôli obavám z úrovne vášho používania.
Na Vašu žiadosť odpovieme potvrdením uzavretia Vášho účtu a dátumom, kedy bude takéto uzatvorenie účinné, v primeranej lehote, za predpokladu, že budete aj naďalej prevziať zodpovednosť za všetky aktivity na Vašom účte, až kým toto uzatvorenie nevykonáme my. (na ktorom mieste sa Podmienky používania ukončia).
Keď požiadate o uzatvorenie vášho účtu podľa odseku 13.1, vrátime Vám, v súlade s odsekom 13.3, akýkoľvek nevyrovnaný zostatok na Vašom účte.
Po ukončení Vášho Účtu podľa tohto odseku budeme mať 13 právo (bez obmedzenia našich práv podľa odseku 13.6) zadržať z vrátenia nezaplateného zostatku na Vašom účte akékoľvek peniaze (a) podľa odseku 12 (Collusion, Cheating). , (B) podľa odseku 21 (Porušenie Podmienok používania), (c) inak, ako je uvedené v Podmienkach používania (vrátane odseku 5.4) alebo (d) podľa požiadaviek právnych predpisov.
Pri splácaní nesplateného zostatku na Vašom účte použijeme ten istý spôsob platby, ktorý ste poskytli pri registrácii Vášho účtu, alebo iný spôsob platby, ktorý môžeme primerane vybrať.
Ak ste zavreli Váš účet, môžeme za určitých okolností znovu otvoriť Váš účet s rovnakými údajmi o účte ako predtým, ak nás o to požiadate. Za takýchto okolností, zatiaľ čo Váš účet bude mať rovnaké údaje o účte ako predtým, bude podliehať podmienkam používania, ktoré sú platné v deň takéhoto opätovného otvorenia a akýchkoľvek predchádzajúcich nárokov (vrátane, ale bez obmedzenia, bonusy alebo podmienené výhry) už nebudú platné.
UZAVRETIE A UKONČENIE USKUTOČNENIA

Sme kedykoľvek (a bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenia obsiahnuté v Podmienkach používania) oprávnení uzavrieť Váš Účet a ukončiť Podmienky používania na základe písomného oznámenia (alebo pokusu o upozornenie) na Vás prostredníctvom Kontaktných údajov. V prípade akéhokoľvek takéhoto ukončenia nami, v súlade s odsekom 13.7, čo najskôr po odôvodnenej žiadosti na základe Vašej žiadosti vrátime zostatok na Vašom účte.
Ak zatvoríme Váš účet a ukončíme podmienky používania podľa odseku 12 (Collusion, Cheating, Podvod a trestná činnosť) alebo odseku 21 (Porušenie podmienok používania), zostatok na Vašom účte bude nevratný a bude považovaný za zostatok na Vašom účte. prepadne Vám v rozsahu akéhokoľvek nároku, ktorý voči vám môžeme mať ku dňu takéhoto uzavretia (či už na Vašom účte, alebo duplicitnom účte alebo inak). Uzavretie vášho účtu a ukončenie Podmienok používania, ktoré nie sú v súlade s odsekmi 12 alebo 21 týchto Všeobecných podmienok, nebude mať vplyv na zostávajúce stávky za predpokladu, že takéto zostávajúce stávky sú platné a že nie ste v rozpore s Podmienkami používania. akýmkoľvek spôsobom. Aby sme sa vyhli pochybnostiam, nebudeme na Váš účet pripisovať žiadne bonusy, ani nebudete mať nárok na žiadne prípadné výhry, a to kedykoľvek po dátume uzavretia (či už v súlade s Podmienkami používania, alebo ako odpoveď na Vašu požiadavku).
Nasledujúce odseky budú platiť aj po ukončení platnosti Podmienok používania: 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32 a 35 a akýchkoľvek ďalších odsekov, ktoré sú potrebné na účely interpretácie; spolu s príslušnými časťami Pravidiel stávok, Zásadami ochrany osobných údajov a Dodatočnými podmienkami.
SUSPENSION US

Sme oprávnení pozastaviť Váš účet za okolností výslovne uvedených v Podmienkach používania. Po pozastavení Vášho účtu: (a) nie je povolená žiadna činnosť (vrátane vkladov, výberov, stávok alebo hier) až do dňa, kedy nás znovu aktivuje; (b) na Účet nebudú pripísané žiadne bonusy alebo podmienené výhry; a (c) riešime otázku, ktorá viedla k pozastaveniu účtu s cieľom vyriešiť ju čo najskôr, ako je to prakticky možné, aby mohol byť účet podľa potreby buď znovu aktivovaný alebo uzavretý.

PRÍSTUP DO SLUŽIEB A POUŽÍVANIE SLUŽIEB
Ste výhradne zodpovední za dodávku a údržbu všetkých počítačových zariadení a telekomunikačných sietí a služieb prístupu na internet, ktoré musíte použiť na prístup k Službám. Nebudeme v žiadnom prípade zodpovední za akékoľvek straty spôsobené vám (či už v dôsledku straty služby, zlého pripojenia k internetu, nedostatočnej šírky pásma alebo inak) zo strany internetu alebo akéhokoľvek poskytovateľa telekomunikačných služieb, ktorého ste sa zúčastnili za účelom prístupu k službám. , Aby sa predišlo pochybnostiam, spoločnosť VIP Stakes neposkytuje žiadne vyhlásenia ani neposkytuje žiadnu záruku, pokiaľ ide o kompatibilitu Služieb s akýmkoľvek konkrétnym softvérom alebo hardvérom strany 3rd, vrátane (na vylúčenie pochybností) analýzou strany 3rd alebo programov „Bot“, ktoré niektorých služieb.
Za žiadnych okolností by ste nemali používať Služby na žiadne účely, ktoré sú alebo by mohli byť považované za hanlivé, urážlivé, obscénne, nezákonné, rasistické, sexistické alebo iné diskriminačné, alebo ktoré by mohli spôsobiť priestupok. Nesmiete používať žiadny hrubý alebo agresívny jazyk alebo obrázky, prisahať, vyhrážať sa, obťažovať alebo zneužívať akúkoľvek inú osobu, vrátane iných používateľov, prostredníctvom Webovej stránky, alebo sa pokúšať odovzdať sami seba ako inú osobu alebo sa správať takýmto spôsobom akýkoľvek zamestnanec VIP Stakes používaný na poskytovanie Služieb, služieb zákazníkom alebo akéhokoľvek helpdesku alebo podpornej funkcie, ktorú vám poskytneme.
Webovú stránku budete používať len na osobnú zábavu a nebudete môcť poskytovať prístup ani reprodukovať webovú stránku alebo jej časť v akejkoľvek forme bez nášho výslovného súhlasu, vrátane vytvárania odkazov na ňu.
Ste výhradne zodpovední za akýkoľvek obsah, ktorý ste preniesli na webovú stránku („odovzdaný obsah“) a pri odovzdávaní akéhokoľvek takéhoto obsahu, ktorý zastupujete a zaručujete;
získali ste všetky potrebné povolenia, súhlasy, licencie a povolenia požadované v súvislosti s odovzdaným obsahom a že reprodukcia obsahu na webových stránkach nebude porušovať autorské práva, obchodné značky, dôverné informácie ani žiadne iné práva duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu, tretia strana;
Nahraný obsah nebude obsahovať žiadny materiál, ktorý by bol v rozpore s odsekom 14.2 alebo akýmkoľvek kódom v rozpore s ustanoveniami článku 14.3;
odovzdaný obsah bude v súlade so všetkými zákonmi a predpismi (vrátane najmä tých, ktoré sa týkajú ochrany údajov a súkromia); a
VIP Stakes je oprávnený používať a sublicencovať používanie nahraného obsahu podľa vlastného uváženia.
Akýkoľvek materiál (iný ako Softvér podľa odseku 16), ktorý si stiahnete z Webovej stránky, sa stiahne výlučne na vlastné riziko a VIP Stakes nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty údajov alebo iné škody spôsobené takýmto stiahnutím.
Ak máme dôvod domnievať sa, že vaše používanie Služieb je v rozpore s odsekmi 14.2, 14.3, 14.4 alebo 14.5, budeme bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva, oprávnení bezodkladne odstrániť z Webovej stránky akýkoľvek urážlivý obsah.

OBCHODNÉ A HRACIE PODMIENKY
Výrazy používané v stávkovom a hazardnom priemysle sú početné. Tam, kde je to vhodné, je na stránkach pomoci na webovej stránke k dispozícii slovník vysvetľujúci význam bežne používaných stávkových a herných výrazov. Ak máte akékoľvek pochybnosti o význame akéhokoľvek výrazu, mali by ste:
prečítajte si jeho význam v slovníku v príslušnej časti Pomocníka týkajúcej sa udalosti alebo hry, na ktorej ste vsádzali alebo na ktoré ste hrali;
Ak máte stále nejaké pochybnosti, obráťte sa na zákaznícky servis a požiadajte o objasnenie; a
neukladajte žiadnu stávku ani hru na akúkoľvek udalosť, kým sa jej význam nepocíti k Vašej spokojnosti, pretože nemôžeme prijať žiadnu zodpovednosť, ak umiestnite stávku alebo hru cez produkty ponúkané prostredníctvom Služieb v prípadoch, keď nerozumiete žiadnej z uvedených podmienok alebo týkajúce sa stávky alebo hry.

ZMENA STRÁNKY

Môžeme, podľa nášho vlastného uváženia, kedykoľvek zmeniť alebo zmeniť akýkoľvek produkt alebo službu (vrátane všetkých ponúkaných cien), ktoré sú dostupné prostredníctvom Webovej stránky, kedykoľvek za účelom zabezpečenia priebežného poskytovania Webovej stránky, ale bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek hry a / alebo stávky v čase takejto zmeny a doplnenia. Z času na čas vám môžeme obmedziť prístup k niektorým častiam Webovej stránky za účelom údržby Webovej stránky a / alebo zmeny alebo zmeny ktorejkoľvek z hier a / alebo produktov dostupných prostredníctvom Webovej stránky.

SOFTVÉR TRETÍCH STRÁN
Môže byť potrebné poskytnúť vám softvér („Softvér“) dodaný tretími stranami, ktorý vám umožní používať produkty ponúkané prostredníctvom Služieb, najmä naše produkty na stiahnutie.
Za takýchto okolností môžete byť požiadaný, aby ste uzatvorili samostatnú zmluvu s vlastníkom v súvislosti s vaším používaním takéhoto Softvéru („Zmluva o softvéri tretej strany“). V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi Podmienkami používania a akoukoľvek Zmluvou o softvéri tretej strany budú mať prednosť Zmluvné podmienky, pokiaľ nesúlad súvisí so vzťahom medzi Vami a Vkladom VIP.
Je vašou zodpovednosťou zabezpečiť, aby bol akýkoľvek softvér prevzatý do vášho počítača spôsobom, ktorý je kompatibilný so špecifickým nastavením vášho počítača. Aby sme sa vyhli pochybnostiam, nenesieme zodpovednosť v rozsahu, v akom má nesprávne prevzatie akéhokoľvek softvéru negatívny vplyv na prevádzku vášho počítača.
Bez ohľadu na to, že služby poskytované prostredníctvom akejkoľvek mobilnej alebo tabletovej aplikácie podliehajú podmienkam používania, podmienky, za ktorých sa každá aplikácia („aplikácia“) stiahne alebo nainštaluje do vášho mobilného zariadenia alebo tabletu, sa riadia dohodou uzavretou medzi Vy a dodávateľ príslušnej aplikácie, ale v prípade akéhokoľvek nesúladu medzi Podmienkami používania a akoukoľvek takouto dohodou, budú mať prednosť podmienky používania, pokiaľ nesúlad súvisí so vzťahom medzi Vami a Vami VIP.

IT PORUCHA
Ak sa vyskytnú problémy v softvéri alebo hardvéri, ktoré používame na poskytovanie Služieb, podnikneme všetky primerané kroky na nápravu problému, hneď ako to bude možné. Ak takéto problémy spôsobia prerušenie hry v prípadoch, keď nie je možné ju znovu spustiť z presne tej istej pozície bez akéhokoľvek poškodenia vás alebo iných hráčov, podnikneme všetky primerané kroky na to, aby sme s Vami zaobchádzali spravodlivým spôsobom (čo môže zahŕňať obnovenie zostatku). na Vašom účte do pozície existujúcej po dokončení poslednej stávky alebo hry prihlásenej na server VIP Stakes bezprostredne pred vznikom problému.
Nenesieme žiadnu zodpovednosť za problémy spôsobené zariadením, ktoré Vy alebo iní hráči používate na prístup k Službám, alebo chyby týkajúce sa vášho poskytovateľa internetových služieb.

CHYBY ALEBO OMISIE
V prípade prijatia stávky alebo stávky alebo v prípade, že je platba vykonaná, môže dôjsť k viacerým okolnostiam. Neúplný zoznam takýchto okolností je takýto: \ t
kde Vám chybne uvedieme akékoľvek kurzy alebo podmienky stávky alebo hazardnej stávky v dôsledku zjavnej chyby alebo opomenutia pri vkladaní informácií alebo vytváraní trhu alebo v dôsledku zlyhania počítača;
kde sme urobili „hmatateľnú chybu“. Hmatateľná chyba nastane, keď:
pokiaľ ide o stávky podané pred uskutočnením podujatia, ponúkané ceny / podmienky sa podstatne líšia od cien dostupných na všeobecnom trhu; alebo
v súvislosti s akoukoľvek udalosťou je cena / podmienky ponúkané v čase umiestnenia stávky jednoznačne nesprávne vzhľadom na pravdepodobnosť výskytu udalosti;
kde sme naďalej prijímali stávky na trhu, ktorý mal byť pozastavený, vrátane prípadov, keď prebieha príslušná udalosť (okrem prípadov, keď sú stávky „v prevádzke“ prijaté) alebo už boli ukončené (niekedy označované ako „neskoré stávky“) ;
kde bola vykonaná chyba v dôsledku zakázanej praxe podľa odseku 19.1;
tam, kde by sme nemali akceptovať alebo mať právo zrušiť alebo zúčtovať stávku v súlade so Pravidlami stávok (napríklad kvôli „Súvisiacim podmienkam“);
kde sa vyskytla chyba, pokiaľ ide o výšku výhier / výnosov, ktoré vám boli vyplatené, a to aj v dôsledku manuálnej alebo počítačovej chyby; alebo
kde sa vyskytla chyba týkajúca sa množstva voľných stávok a / alebo bonusov, ktoré sú pripísané na váš účet,
akékoľvek takéto okolnosti sa označujú ako „chyba“.
Vyhradzujeme si právo:
opraviť akúkoľvek chybu na stávke umiestnenú a opätovne vyrovnať za správnu cenu alebo podmienky, ktoré boli k dispozícii alebo mali byť k dispozícii prostredníctvom VIP stávok (chýbajúce zverejnenie chyby) v čase, keď bola stávka umiestnená a stávka bude za podmienok, ktoré boli obvyklé pre túto stávku; alebo
ak nie je rozumne uskutočniteľné opraviť a zúčtovať podľa vyššie uvedeného 19.2.1, vyhlásiť neplatnosť stávky a vrátiť svoj vklad na Váš účet; alebo
v prípadoch, keď chyba vznikla na základe zakázanej praxe, vykonať kroky uvedené v odseku 12.4.
Akékoľvek peniaze, ktoré sú pripísané na váš Účet alebo vám boli vyplatené v dôsledku chyby, sa budú považovať za nevyriešené v súlade s odsekom 19.2. je vykonaná nami pre vás. Ak takéto okolnosti existujú, ak máte peniaze na Vašom účte, môžeme tieto peniaze vymáhať z vášho účtu podľa odseku 7.4. Súhlasíme s tým, že vynaložíme všetko primerané úsilie, aby sme zistili akékoľvek chyby a informovali vás o nich čo najskôr.
Ani my (vrátane našich zamestnancov alebo agentov), ​​ani naši partneri alebo dodávatelia nezodpovedáme za žiadne straty, vrátane straty výhier, ktoré vyplývajú z akejkoľvek chyby zo strany našej spoločnosti alebo z vašej chyby.
Ak sa dozviete o akejkoľvek chybe, informujte nás čo najskôr.
V prípade, že ste použili peniaze, ktoré boli pripísané na váš účet alebo vám boli udelené v dôsledku chyby pri umiestnení ďalších stávok alebo hrania hier, môžeme tieto stávky zrušiť a / alebo zadržať akékoľvek výhry, ktoré ste s takýmito peniazmi vyhrali, a ak sme vyplatili akékoľvek takéto stávky alebo herné aktivity, tieto sumy sa budú považovať za držané Vami na dôvere voči nám a budete okamžite vrátení nám, keď nám požiadavka na platbu uskutoční.

VYLÚČENIE NAŠEJ ZODPOVEDNOSTI
Váš prístup k Službám a ich využívanie je na Vašu vlastnú možnosť, diskrétnosť a riziko. Nie sme zodpovední za žiadne pokusy o používanie Služieb metódami, prostriedkami alebo spôsobmi, ktoré nie sú nami určené.
Služby poskytujeme s primeranými schopnosťami a starostlivosťou a v podstate tak, ako je uvedené v Podmienkach používania. Nevykonávame žiadne iné prísľuby alebo záruky týkajúce sa Služieb alebo akýchkoľvek produktov alebo služieb, ktoré sú súčasťou Služieb, a tým vylučujeme (v rozsahu povolenom zákonom) všetky implikované záruky týkajúce sa toho istého (vrátane implikovaných záruk týkajúcich sa uspokojivej kvality a / alebo vhodnosti pre váš účel). Predovšetkým nezaručujeme, že webová stránka bude mať nepretržitú dostupnosť alebo že bude bez chýb, vírusov alebo iných chýb.
UCHOVAJTE, AKO SA POSKYTUJÚ V NAŠICH PRÁVNYCH PREDPISOCH A PODLIEHAJÚCICH ODSTUPU 19.5, NAŠA MAXIMÁLNA ZODPOVEDNOSŤ (VRÁTANE TÝCH, KTORÝCH NAŠA RODIČA A DODÁVATEĽSKÉ SPOLOČNOSTI, AFFILIÁTY, ÚRADNÍCI, RIADITEĽOV, ZÁSTUPCOVIA A ZAMESTNANCI) VYPLÝVAJÚC Z VAŠEHO POUŽÍVANIA SLUŽIEB (ALEBO AKEJKOĽVEK ČASTI SLUŽBY A ČI VYUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY), AKÉKOĽVEK ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVA V PRÍPADE PORUŠENIA ZMLUVY, TORTU (VRÁTANE PRÁVNYCH PREDPISOV) ALEBO INÉHO, BUDE OBMEDZENÉ NA:
(KDE SA NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VZŤAHUJE NA STÁVKU ALEBO ZASTAVTE) MNOŽSTVO BETY ALEBO VÁM URČENÉ NA VÁS, NA KTORÉ SA NAŠA ZODPOVEDNOSŤ NAŠA ZODPOVEDAŤ;
(KDE SA NAŠA ZODPOVEDNOSŤ VZŤAHUJE NA MISAPPLIKÁCIU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV) MNOŽSTVO PENIAZE VO VAŠOM ÚČTE, KTORÉ BOLI USKUTOČŇOVANÉ USA; A
(VZHĽADOM NA AKÉKOĽVEK OSTATNÉ ZODPOVEDNOSŤ VIP VEĽKOSTI) JEDNA TISK EURO (1,000 EURO).
WE (VRÁTANE NAŠICH RODIČA A SPOLOČNÝCH SPOLOČNOSTÍ, AFFILIÁTOV, ÚRADNÍKOV, RIADITEĽOV, ZÁSTUPCOV A ZAMESTNANCOV) NIE JE VÁM ZODPOVEDNÉ ZA VÁS, KTORÉ TAKÉ ZODPOVEDNOSŤ VYPLÝVA V ZMLUVE, TORTE (VRÁTANE PRÁVNYCH PREDPISOV) ALEBO INÉHO, VO VZŤAHU NA AKÉKOĽVEK:
STRATA ÚDAJOV;
STRATY ZISKOV
STRATA PRÍJMOV;
STRATA PODNIKATEĽSKEJ PRÍLEŽITOSTI;
STRATY ALEBO POŠKODENIA GOODWILL ALEBO SPRÁVE;
OBCHODNÉ PRERUŠENIE; OR
AKÉKOĽVEK NEPRIAME, ŠPECIÁLNE ALEBO NÁSLEDNÉ STRATY ALEBO POŠKODENIA, KTORÉ BOLI ZNAMENANÉ TÝMTO STRATÁM ALEBO POŠKODENÍM, AKO BOLI MOŽNÉ, AKO VYPLÝVAJÚ Z TEJTO PODMIENKY POUŽÍVANIA ALEBO AKÉHOKOĽVEK POUŽÍVANIA, ČO VÁM SLUŽIEB.
Nič v Podmienkach používania nebude fungovať tak, aby vylúčilo akúkoľvek zodpovednosť, ktorú môžeme mať v súvislosti s:
podvodov (vrátane podvodného skreslenia); alebo
smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou.

PORUŠENIE PODMIENOK POUŽITIA
Plne odškodníte, obhajujete a udržujete nás a našich úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, agentov, dodávateľov a dodávateľov neškodných voči akýmkoľvek stratám, nákladom, výdavkom, nárokom, požiadavkám, záväzkom a škodám (vrátane právnych poplatkov). , ktoré môžu vzniknúť, či už rozumne predvídateľné, v dôsledku alebo v súvislosti s: \ t
prístup k Službám a ich využívanie zo strany Vami alebo kýmkoľvek, kto používa Vaše užívateľské meno a heslo; a / alebo
akékoľvek porušenie Vami vyplývajúcich z Podmienok používania.
Ak porušíte podmienky používania, môžeme vás pred akýmkoľvek pozastavením alebo ukončením vášho účtu informovať (prostredníctvom údajov o kontakte) o tom, že ste v rozpore s tým, že musíte zastaviť príslušný akt alebo nečinnosť a alebo požadujúce, aby ste z vašej strany napravili konanie alebo zavinili; a upozorní vás na naše zamýšľané kroky, ak tak neurobíte, za predpokladu, že takéto oznámenie nie je podmienkou akéhokoľvek pozastavenia alebo ukončenia vášho účtu.
Máme právo kedykoľvek zrušiť akýkoľvek identifikačný kód používateľa alebo heslo, ktoré ste si vybrali alebo ktoré ste nám pridelili, ak podľa nášho rozumného názoru ste nedodržali niektoré z ustanovení Podmienok používania.
Okrem akéhokoľvek iného dostupného opravného prostriedku, ak porušíte ktorúkoľvek z Podmienok používania, sme oprávnení vymáhať z vášho účtu akýkoľvek kladný zostatok, ktorý potom existuje v rozsahu akejkoľvek primerane nárokovanej sumy voči vám podľa odseku 21.1.

PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA
Všetky návrhy webových stránok, text, grafika, hudba, zvuk, fotografie, video, výber a ich usporiadanie, kompilácie softvéru, základný zdrojový kód, softvér a všetky ostatné materiály, ktoré tvoria akúkoľvek časť Služieb, podliehajú autorským právam a iným vlastnickým právam, sú vlastnené alebo využívané na základe licencie od tretích strán. V prípade, že akýkoľvek materiál obsiahnutý v rámci Služieb môže byť stiahnutý alebo vytlačený, môže byť tento materiál stiahnutý len do jedného zariadenia (a tlačené časti môžu byť vytlačené) výlučne pre Vaše osobné a nekomerčné použitie.
Používanie Služieb vám za žiadnych okolností neposkytuje žiadny záujem na žiadnych právach duševného vlastníctva (napríklad autorských právach, know-how alebo ochranných známkach), ktoré vlastní alebo tretia strana, okrem osobných, nevýhradných, nedisponibilnú licenciu na používanie takýchto práv duševného vlastníctva v súvislosti s vaším osobným nekomerčným používaním Služieb v súlade s Podmienkami používania.
Žiadne práva nie sú udelené na používanie alebo reprodukciu akýchkoľvek ochranných známok alebo log, ktoré sa objavujú na Webovej stránke, okrem prípadov, keď je to výslovne povolené v súlade s Podmienkami používania.
Nesmiete, ani nesmiete povoliť žiadnej inej osobe kopírovať, ukladať, publikovať, prenajímať, licencovať, predávať, distribuovať, meniť, pridávať, odstraňovať, odstraňovať alebo manipulovať s Webovou stránkou alebo jej časťou akýmkoľvek spôsobom alebo priamo alebo nepriamo narúšať alebo zasahovať (alebo sa pokúšať narušiť alebo zasahovať) na Webovú stránku, inak ako v priebehu prezerania alebo používania Webovej stránky v súlade s Podmienkami používania.
Všetky práva duševného vlastníctva na meno „VIP Stakes“, logá, dizajny, ochranné známky a ďalšie charakteristické rysy značky VIP Stakes a akýkoľvek obsah poskytnutý VIP stávkami alebo treťou stranou na vloženie na webovú stránku v rámci stávok VIP alebo použiteľných tretia strana. Súhlasíte s tým, že bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu nebudete zobrazovať ani používať takéto logá, návrhy, ochranné známky a iné charakteristické znaky značky.

VIRUSY, OBCHODNÉ A INÉ PONUKY
Nesmiete:
poškodiť webovú stránku;
pokúsiť sa získať neoprávnený prístup na webovú stránku, servery, na ktorých je webová stránka uložená, alebo akýkoľvek server, počítač alebo databázu pripojenú na webovú stránku;
zaplaviť webovú stránku informáciami, viacnásobným podaním alebo „spamom“;
vedome alebo z nedbanlivosti používať akékoľvek funkcie, ktoré môžu ovplyvniť funkciu Webovej stránky akýmkoľvek spôsobom, napríklad (ale nie sú obmedzené na) uvoľňovanie alebo propagovanie vírusov, červov, trójskych koní, logických bômb alebo podobného materiálu, ktorý je škodlivý alebo škodlivý;
zasahovať, zasahovať, odstraňovať alebo inak meniť akýmkoľvek spôsobom akékoľvek informácie v akejkoľvek forme, ktoré sú uvedené na Webovej stránke;
zaútočiť na Webovú stránku prostredníctvom útoku odmietnutia služby alebo distribuovaného útoku odmietnutia služby. Každé podozrenie z porušenia oznámime príslušným orgánom činným v trestnom konaní a budeme s týmito orgánmi spolupracovať tak, že im oznámime vašu totožnosť. V prípade takéhoto porušenia bude Vaše právo na používanie Webovej stránky okamžite ukončené.
Nebudeme zodpovední za žiadnu stratu alebo poškodenie spôsobené distribuovaným útokom odmietnutia služby, vírusmi alebo iným technologicky škodlivým materiálom, ktorý môže infikovať vaše počítačové vybavenie, počítačové programy, údaje alebo iné majetkové materiály v dôsledku vášho používania webových stránok alebo na vaše sťahovanie akéhokoľvek materiálu uverejneného na týchto webových stránkach alebo na akejkoľvek webovej stránke prepojenej na webovú stránku.

VAŠE OSOBNÉ INFORMÁCIE
Všetky informácie na Vašom účte, ktoré máme v držbe, sú bezpečne uchovávané a zostávajú dôverné, pokiaľ nie je v Podmienkach používania uvedené inak (vrátane zásad ochrany osobných údajov).
Sme zo zákona povinní dodržiavať požiadavky na ochranu údajov spôsobom, akým používame všetky osobné údaje, ktoré ste od vás získali pri používaní Služieb. Preto berieme veľmi vážne naše povinnosti v súvislosti so spôsobom, akým používame Vaše osobné údaje.
Keď budete používať Služby, bude potrebné, aby sme zhromažďovali určité informácie o Vás, vrátane Vášho mena a dátumu narodenia, Vašich kontaktných údajov, a tiež môžu obsahovať informácie o Vašich marketingových preferenciách (všetky budú známe ako „vaše osobné informácie ").
Poskytnutím Vašich osobných údajov súhlasíte s tým, že Vaše osobné údaje spracovávame vrátane tých, ktoré sú obzvlášť citlivé:
na účely uvedené v Podmienkach používania (vrátane Zásad ochrany osobných údajov); a
na iné účely, kde potrebujeme spracovať Vaše osobné údaje na účely prevádzkovania služieb, vrátane ich zdieľania s našimi poskytovateľmi služieb a agentmi na tieto účely, napríklad našim poskytovateľom poštových služieb, marketingových služieb a agentov služieb zákazníkom. Vaše osobné údaje môžeme zverejniť, aby sme splnili zákonnú alebo regulačnú povinnosť.
Kópie akýchkoľvek oznámení, ktoré nám zašlete (vrátane kópií akýchkoľvek e-mailov), si ponecháme, aby sme mohli presne uchovávať informácie, ktoré sme od vás dostali.

POUŽITIE „COOKIES“ NA WEBOVEJ STRÁNKE
Webové stránky používajú „cookies“ na sledovanie vášho používania internetu a na podporu funkčnosti webových stránok. Cookie je malý súbor textu, ktorý sa prevezme do vášho počítača, keď sa dostanete na webovú stránku a umožňuje nám rozpoznať, keď sa vrátite na webovú stránku. Používame cookies na prevádzku webových stránok, vrátane (napríklad), aby sme vám umožnili zostať prihlásení, ako si prezeráte medzi nimi, a používať svoj účet na stávky na hry alebo na hranie hier na rôznych častiach webovej stránky. Cookies používame aj na vlastné analytické účely, aby sme mohli identifikovať, kde sa zákazníci na webových stránkach stretli s technickými problémami, a preto nám pomôžu zlepšiť skúsenosti našich zákazníkov.
Ak namietate proti cookies alebo chcete vymazať všetky cookies, ktoré sú už uložené vo vašom počítači, odporúčame, aby ste sa riadili pokynmi na vymazanie existujúcich cookies a vypnutím budúcich cookies na Vašom softvéri na správu súborov. Ďalšie informácie o odstránení alebo kontrole súborov cookie sú k dispozícii v rámci našich Zásad ochrany osobných údajov alebo na adrese www.aboutcookies.org. Upozorňujeme, že odstránením súborov cookie alebo zakázaním súborov cookie v budúcnosti nemusíte mať prístup k určitým oblastiam alebo funkciám webových stránok.

SŤAŽNOSTI A OZNÁMENIA
Žiadny nárok alebo spor týkajúci sa:
prijatie alebo vyrovnanie stávky, ktorú ste vykonali pomocou Služieb, sa bude považovať za viac ako 30 dní po dátume pôvodnej transakcie; a
hra, ktorú ste hrali pomocou Služieb, bude považovaná za viac ako 12 (dvanásť) týždňov po dátume uskutočnenia príslušnej transakcie alebo hry.
Ak by ste chceli podať sťažnosť týkajúcu sa Služieb, ako prvý krok, mali by ste hneď, ako to bude možné, kontaktovať Zákaznícky servis týkajúci sa Vašej sťažnosti, ktorý bude v prípade potreby eskalovaný v rámci nášho Zákazníckeho servisu až do vyriešenia.
Ak sa vyskytne spor vyplývajúci z Podmienok používania, ktoré nemohli byť Služby zákazníkom vyriešené v súlade s odsekom 26.2, môžete požiadať, aby vec bola adresovaná manažérom alebo supervízorom. Budeme sa snažiť vyriešiť záležitosť k Vašej spokojnosti buď okamžite, alebo vás následne kontaktovať.
Beriete na vedomie, že náš generátor náhodných čísel určí výsledok hier hraných prostredníctvom Služieb a akceptujete výsledky všetkých takýchto hier. Ďalej súhlasíte s tým, že v nepravdepodobnom prípade nezhody medzi výsledkom, ktorý sa objaví na Vašej obrazovke a herným serverom používaným VIP stakes, bude mať prednosť výsledok, ktorý sa objaví na hernom serveri, a súhlasíte s tým, že naše záznamy budú konečnú právomoc pri určovaní podmienok a okolností Vašej účasti na príslušnej online hazardnej hre a výsledkov tejto účasti.
Keď vás chceme kontaktovať, môžeme tak urobiť pomocou ktoréhokoľvek z vašich kontaktných údajov. Oznámenia budú považované za správne doručené a prijaté ihneď po odoslaní e-mailu alebo po tom, ako sme s vami komunikovali priamo telefonicky (vrátane miesta, kde vám zanecháme hlasovú schránku), alebo troch (3) dní od dátumu odoslania akéhokoľvek listu. Na preukázanie doručenia akéhokoľvek oznámenia postačí v prípade listu preukázať, že tento list bol riadne adresovaný, opečiatkovaný a umiestnený na poštový úrad; a v prípade e-mailu, že takýto e-mail bol odoslaný na zadanú e-mailovú adresu (ak existuje) v podrobnostiach kontaktu v čase odoslania takéhoto e-mailu.

PRENOS PRÁV A POVINNOSTÍ 1. \ T
Vyhradzujeme si právo previesť, postúpiť, poskytnúť sublicenciu alebo záložné právo na Podmienky používania („postúpenie“), vcelku alebo po častiach, akejkoľvek osobe bez predchádzajúceho upozornenia, za predpokladu, že takéto postúpenie bude za rovnakých podmienok alebo podmienok. ktoré sú pre vás menej výhodné.
Nesmiete postúpiť, sublicencovať alebo inak prevádzať akýmkoľvek spôsobom svoje práva alebo povinnosti podľa Podmienok používania.

UDALOSTI MIMO NAŠA KONTROLA
Nebudeme zodpovedať ani neručí za akékoľvek zlyhanie pri plnení alebo omeškaní pri plnení ktorejkoľvek z našich povinností podľa Podmienok používania, ktoré je spôsobené udalosťami mimo našej primeranej kontroly, vrátane (bez obmedzenia) akýchkoľvek porúch telekomunikačných sietí, výpadkov napájania , zlyhania počítačového (alebo iného) vybavenia tretej strany, požiaru, blesku, výbuchu, záplavy, nepriaznivého počasia, priemyselných sporov alebo výluky, teroristickej činnosti a aktov vlády alebo iných príslušných orgánov („udalosť vyššej moci“).
Naše výkony sa považujú za pozastavené na obdobie, počas ktorého bude pokračovať udalosť vyššej moci, a budeme mať predĺženie času na vykonanie počas trvania tohto obdobia. Využijeme naše rozumné úsilie na ukončenie udalosti Vyššej moci alebo na nájdenie riešenia, ktorým by sa naše záväzky mohli realizovať napriek udalosti Vyššej moci.

ZRIEKNUTIE SA PRÁV
Ak nebudeme trvať na prísnom plnení ktorejkoľvek z vašich povinností alebo ak nebudeme vykonávať žiadne z práv alebo prostriedkov, na ktoré sme oprávnení, nepredstavuje to zrieknutie sa týchto práv alebo prostriedkov nápravy a nezbavuje vás od dodržiavania týchto práv. povinnosti.
Zrieknutie sa akéhokoľvek zlyhania nepredstavuje zrieknutie sa akéhokoľvek následného omeškania.
Žiadne zrieknutie sa niektorého z ustanovení Podmienok používania nebude účinné, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o zrieknutie sa práva a je vám oznámené písomne ​​v súlade s vyššie uvedeným odsekom 26 (Reklamácie a oznámenia).

ODDELITEĽNOSŤ
Ak ktorákoľvek z Podmienok používania určí ktorýkoľvek príslušný orgán za neplatnú, nezákonnú alebo nevykonateľnú v akomkoľvek rozsahu, táto podmienka, podmienka alebo ustanovenie sa v tomto rozsahu oddelia od zostávajúcich podmienok, podmienok a ustanovení, ktoré budú naďalej platné. v plnom rozsahu povolenom zákonom.
V takýchto prípadoch sa časť, ktorá sa považuje za neplatnú alebo nevymáhateľnú, zmení a doplní spôsobom, ktorý je v súlade s platným právom tak, aby čo najviac odrážal pôvodný zámer VIP akcií.

CELÁ ZMLUVA
Podmienky používania a akýkoľvek dokument, na ktorý sa výslovne odkazuje, predstavujú úplnú dohodu medzi Vami a nami a nahrádzajú akúkoľvek predchádzajúcu dohodu, porozumenie alebo dohodu medzi Vami a nami, či už ústnou alebo písomnou.
Každý z nás berie na vedomie, že ani jeden z nás sa nespoliehal na žiadne vyhlásenia, záväzky alebo prísľuby, ktoré mu dal iný alebo vyplývajúci z všetkého, čo bolo povedané alebo napísané v rokovaniach medzi nami, okrem prípadov, keď je to výslovne uvedené v Podmienkach používania.
Žiadna zo strán nebude mať žiadny opravný prostriedok v súvislosti s akýmkoľvek nepravdivým vyhlásením druhej strany, či už ústne alebo písomne, pred dátumom uzatvorenia zmluvy (pokiaľ takéto nepravdivé vyhlásenie nebolo urobené podvodne) a jediným opravným prostriedkom druhej strany je porušenie pravidiel. zmluvy, ako je uvedené v Podmienkach používania.

PRÁVO A JURISDIKCIA
Tieto Podmienky používania sa (s výhradou odseku 24.2) riadia a vykladajú v súlade so zákonmi Curacao, Holandské Antily.
Súdy Curacao, Holandské Antily budú mať nevýlučnú právomoc nad akýmikoľvek spormi vyplývajúcimi z Podmienok používania.

ZODPOVEDNÉ HRANIE / HRANIE
Pre tých zákazníkov, ktorí chcú obmedziť svoje hazardné hry, poskytujeme dobrovoľnú politiku vylúčenia zo spoločnosti, ktorá vám umožňuje uzavrieť Váš účet alebo obmedziť Vašu možnosť umiestniť stávky alebo hru na webovú stránku na minimálne obdobie šiestich mesiacov. Môžete požiadať, aby obmedzenie trvalo až päť rokov. Akonáhle bol váš účet vylúčený zo svojho účtu, nebudete môcť za žiadnych okolností opätovne aktivovať účet až do uplynutia lehoty určenej podľa tohto odseku. Po uplynutí lehoty na vlastné vylúčenie budete mať právo znovu začať používať Služby kontaktovaním Zákazníckych služieb alebo otvorením nového účtu.
Ak požadujete akékoľvek informácie týkajúce sa tohto zariadenia, obráťte sa na Služby zákazníkom prostredníctvom karty Pomocník alebo si pozrite sekciu Zodpovedné hranie.
Vynasnažíme sa, aby sme zabezpečili dodržiavanie samo-vylúčenia. Samo-vylúčenie si však vyžaduje spoločný záväzok pre vás aj pre VIP. Počas obdobia vlastného vylúčenia nesmiete sa pokúsiť o otvorenie nových účtov a súhlasíte s tým, že nenesieme žiadnu zodpovednosť ani žiadnu zodpovednosť, ak budete pokračovať v hazardných hrách a / alebo sa pokúsite používať webovú stránku a neuznáme alebo neurčíme, či ste požadovali samo-vylúčenie za okolností, ktoré sú mimo našej primeranej kontroly vrátane, ale nielen, otvorenia nového účtu, hazardných hier v LBO alebo telefonicky, nie cez internet alebo pomocou iného mena alebo adresy.
VIP Stakes sa zaväzuje podporovať iniciatívy Zodpovedné hranie.

ODKAZY
Ak poskytujeme hypertextové odkazy na iné webové stránky, robíme tak len na informačné účely. Takéto odkazy používate na vlastné riziko a nepreberáme žiadnu zodpovednosť za obsah alebo používanie takýchto webových stránok alebo za informácie na nich obsiahnuté. Nesmiete odkazovať na túto stránku ani ju rámovať bez nášho výslovného súhlasu.

KONTAKT USA
VIP stávky je možné kontaktovať na adrese uvedenej v odseku 2.1 vyššie; e-mailom na adresu na stránke „Kontaktujte nás“.

POLITIKA OCHRANY ÚDAJOV A SÚKROMIA
Týmto beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že je potrebné, aby sme vaše osobné údaje zhromažďovali a inak používali, aby sme vám umožnili prístup a používanie webových stránok a aby sme vám umožnili zúčastniť sa hier alebo stávok.

Týmto berieme na vedomie, že pri zhromažďovaní vašich osobných údajov uvedených v predchádzajúcom ustanovení sme viazaní zákonom o ochrane osobných údajov. Budeme chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie v súlade s najlepšími obchodnými postupmi a platnými zákonmi.

Vaše osobné údaje použijeme na to, aby sme vám umožnili zúčastniť sa na hrách a stávkach a vykonávať operácie relevantné pre vašu účasť na hrách alebo stávkach. Vaše osobné údaje môžeme použiť aj na to, aby sme vás informovali o zmenách, nových službách a propagačných akciách, o ktorých si myslíme, že vás môžu zaujímať. Ak si neželáte dostávať takéto priame marketingové údaje, môžete takúto službu zrušiť (prihláste sa do účtu VIP Stakes / upraviť profil, aby ste sa mohli odhlásiť). Ak sa chcete znova prihlásiť a získať akýkoľvek druh marketingového materiálu, kontaktujte Zákaznícku podporu.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, pokiaľ takéto zverejnenie nie je potrebné na spracovanie vašich požiadaviek v súvislosti s vašou účasťou na hrách alebo stávkach; alebo ak to nevyžaduje zákon; alebo ak tak nesmieme urobiť, aby sme zodpovedne plnili povinnosti týkajúce sa boja proti podvodom a praniu špinavých peňazí, ktorým podliehame. Keďže obchodní partneri alebo dodávatelia alebo poskytovatelia služieb spoločnosti VIP Stakes môžu byť zodpovední za určité časti celkového fungovania alebo prevádzky webových stránok a za ponuku produktov, môžu im byť poskytnuté osobné údaje. Zamestnanci VIP stávok, v špecifickej zákazníckej podpore, platobnom tíme a ostatných zamestnancoch majú tiež prístup k vašim osobným údajom za účelom vykonávania svojich povinností a poskytnutia pomoci a služby. Aby sme vám mohli poskytovať efektívne služby, my a / alebo naši poskytovatelia služieb môžu prenášať vaše osobné údaje z jednej krajiny do druhej na celom svete. Ak prenášame údaje mimo / v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, budeme dodržiavať protokoly o prevode vyžadované právnymi predpismi EÚ. Týmto súhlasíte s takýmito zverejneniami a s takýmito prenosmi údajov uvedenými v tomto odseku.

Všetky informácie poskytnuté ako osobné údaje uchovávame. Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom. Žiadne údaje nesmú byť zničené, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo pokiaľ sa na účely vzťahu už nepotrebuje uchovávanie informácií.

Pri spracovaní Vášho stávkového účtu a súvisiacich transakcií môžeme využiť služby ratingových agentúr, agentúr na odhaľovanie podvodov, agentúr proti praniu špinavých peňazí. Tieto agentúry môžu uchovávať záznamy o vašich informáciách. Týmto súhlasíte s takýmto zverejnením a uchovávaním takýchto záznamov tretími stranami.

Ak chcete, aby vaša návšteva webových stránok bola užívateľsky príjemnejšia, aby ste sledovali návštevy webových stránok a zlepšili služby, zhromažďujeme malé množstvo informácií odoslaných z prehliadača, ktoré sa nazývajú súbory cookie. Ak chcete, vypnite kolekciu súborov cookie (pozrite si pokyny k tomu, ako to urobiť). Musíte však poznamenať, že vypnutie súborov cookie môže obmedziť používanie webových stránok. Ďalšie informácie nájdete v našom dokumente Zásady používania súborov cookie.

Pravidelne vás môžeme kontaktovať e-mailom, telefonicky alebo inými formami mobilnej komunikácie s ponukami a propagačnými akciami z iných VIP stávok, ktoré sú prevádzkované a pod licenciou VIP Stakes. Týmto súhlasíte s takýmto kontaktom.

Hovory sa môžu zaznamenávať a používať na účely vzdelávania. Môžeme zverejniť obsah po obdržaní objednávky zo strany akéhokoľvek regulačného alebo vládneho orgánu, aby tak urobili, alebo na základe akéhokoľvek ustanovenia v zákone o riadení. Hovory a elektronické komunikácie sa ukladajú jeden rok a potom sa zo systému vymažú.

Hrať terazhttps://vipstakes.com

kasíno bonusy

Celkom: 111
225 Free Spins žiadny vklad na VIP Stakes 50X Požiadavky na stávky £ 765000 Max bonusový bonus: 790 Casino turnaje freeroll na Spinderella Novomatic Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

EUR 330 kasíno zadarmo na VIP Stakes 35x Požiadavky na stávky € 861000 Maximálne vypredanieDoplnkové kasíno Bonus: 115 Free Spins práve teraz na Devil & s Delight ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 66 Online Casino turnaj na VIP stávkach 40x Play cez Casino $ 357000 Maximum WithdrawalExtra Bonus: $ 4165 Žiadny vkladový bonus na automatoch Jade Idol Amaya Casino. 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

425% Kasíno Vitajte Bonus na VIP Stakes 35X Play cez Casino € 29000 Maximálny výberový kasíno Bonus: $ 160 Casino Chip na Super Heroes ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

Eur 755 Casino turnaje freeroll na VIP Stakes 77x WageringEUR 127000 Maximum WithdrawalExtra Bonus: 15 točenia zadarmo na Fisticuffs Netent Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 1515 Žiadny vkladový bonus na VIP stávky 66x Stávkové požiadavkyEURO 330000 Maximálny výberový bonus: 860% Bonus na zápas na Groovy Sixties ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

EUR 50 bezplatný žetón kasína na VIP stávky 45X Požiadavky na stávky $ 423000 Max CashOutExclusive Casino Bonus: 395% Bonus za vklad vkladov na Prosperity Palace ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

315% Bonus za vklad vkladu na VIP stávky 33X Play cez kasíno € 752000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 115 Bonus za vklad v Transylvánskej kráse Bf Games Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

EUR 22 Mobilný turnaj freerollu na VIP stávkach 55X Hrajte cez Casino $ 928000 Maximálny výkup Špeciálny bonus: 680% zápas v kasíne na Blast Boom Bang ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 295 Online Kasíno turnaj na VIP stávky 40x WagerEUR 859000 Max VýberDoplnkový bonus: $ 600 Bezplatný kasínový čip na Silent Samurai ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 2975 Bonus za vklad na VIP stávky 65X Prehrať cez € 905000 Max WithdrawalSpeciálny bonus: € 585 Mobilný turnaj freeroll na turnajoch Boost Racers ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

265 Otáčanie zadarmo na VIP stávky 55X stávka $ 219000 Maximálne vypredanieDoplnkové kasíno Bonus: EURO 620 ZDARMA Casino Chip na Fortune Fish Casino technológie Slot Machine ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 480 Zadarmo Kasíno Chip na VIP Stakes 50x WageringEURO 923000 Maximálny Withdrawalextra bonus: $ 2960 Žiadny vkladový bonusový kód na Double Dragon ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 3135 Žiadny vklad Bonus Casino na VIP Stakes 50x stávka £ 462000 Max CashOutadditional bonus: Eur 3130 Žiadny vklad na lebky legendy ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

Eur 777 Mobilný turnaj freeroll na VIP stávkach 30x Stávkovanie $ 544000 Max CashOutExclusive Kasíno Bonus: 205 Free Spins práve teraz na Šampióne Sofa ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 695 Mobilný turnaj freerollu na VIP stávkach 77x Hrajte cez náš 727000 Max cash outexclusive bonus: 120 Trial Spins na Fear The Zombie Fugaso Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 90 Bezplatná vstupenka na VIP stávky 60X Požiadavky na stávky $ 235000 Max VýberDoplnkové kasíno Bonus: € 685 Free Casino Tournament na Dice Tronic ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 425 FREE Casino Chip na VIP stávkach 33x Hrať cez CasinoEUR 183000 Maximum WithdrawalExtra Casino Bonus: € 875 Mobilný turnaj freerollov na Golden Chief Barcrest Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

155 Free spins bez vkladu na VIP Stakes 77x Wager požiadavky $ 771000 Max CashOutspecial bonus: € 290 zadarmo kasínový čip na Kings of Cash ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

Eur 225 Casino Chip na VIP Stakes 35x Stávka € 872000 Max cash outexclusive bonus: $ 725 Online Casino turnaj na Bonus Bears ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 575 žiadne vkladové bonusové kasíno na VIP Stakes 33x Play cez kasíno € 728000 Max Withdrawalextra bonus: 300 Free Spins žiadne vkladové kasíno na stavbe Cash Multislot Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

205 Free Spins žiadne vkladové kasíno na VIP Stakes 44x Hrať cez Casino $ 408000 Maximum WithdrawalExtra Bonus: € 230 Žiadne vkladové bonusové kasíno na Diamond Dice ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 100 Bezplatne Chip Casino na VIP stávkach 30x Prehrať cezEur 579000 Max CashOutExclusive Bonus: € 590 zadarmo kasíno čip na kráľa Bam Bam ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 100 Free Chip Casino na VIP stávkach 77X Wager $ 785000 Max WithdrawalExclusive Bonus: 910% Bonus za prvý vklad na majstrovstvách futbalu ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

44 Free Spins žiadny vklad na VIP Stakes 35x Stávkovanie € 89000 Max cash outDodatočné kasíno Bonus: $ 335 Denný turnaj freeroll turnaja na Jolly Roger & s ... ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 290 ZADARMO Chip na VIP stávkach 50x Stávkovanie € 401000 Max VýberDoplnkový bonus: € 2935 Žiadny vkladový bonus na hru Spina Colada Yggdrasil ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

65% Casino Vitajte Bonus na VIP Stakes 55x Play cez CasinoEURO 247000 Max CashOutExtra Kasíno Bonus: 290 Free točí žiadny vklad na Fruity Frost Booongo Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 666 Casino turnaje freeroll na VIP Stakes 44X WagerEURO 175000 Max cash outDodatočné kasíno Bonus: $ 1111 Casino turnaje freeroll na Wheel of Fortune: Ho ...... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 645 Online Casino turnaj na VIP stávkach 60X Play cezEur 952000 Max cash outDalší bonus: € 444 Bezplatný turnaj v kasíne Odysseus Playson Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 400 ZADARMO Chip na VIP stávky 55X Stávkové požiadavky £ 953000 Max cash outDodatočný bonus: € 440 Žiadny vkladový bonusový kód na Jekyll Hyde Microgaming Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

595% Zápasové bonusové kasíno na VIP stávkach 45x Hrať cezEURO 16000 Max cash outExclusive Casino Bonus: £ 4575 ŽIADNE VKLADY BONUS CASINO na 777 diamantoch ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 255 Voľné peniaze na VIP stávky 40X Zahrajte si € 314000 Max Sťahovanie špeciálny bonus: 260 Free Spins na zelenom svetle Rtg Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

210 bezplatná otočenie bez vkladového kasína na VIP Stakes 55X Hrajte cez CasinoEURO 15000 Max Výherný bonus: $ 610 Casino Tour na River of Riches ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

95 Otáčanie zadarmo Kasíno na VIP stávky 66x Hrať cez € 638000 Max Sťahovanie špeciálny bonus: $ 2330 Žiadny vklad na pokladnici ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 265 Žiadne vkladové bonusové kasíno na VIP stávkach 50X Stávkové požiadavkyEur 186000 Maximálny výberový bonus: Eur 650 Free Chip Casino na Fruitz ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

520% Zápasové Bonus Casino na VIP stávkach 35X Hrajte cez Casino $ 799000 Max VyberanieDoplnkový bonus: $ 190 Casino turnaj v tučniakovom štýle ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

165% Bonus bez pravidiel! na VIP Stakes 65X WageringEur 859000 Max bonusový bonus: 960% Najlepšie kasíno na registráciu bonusového kasína na Magic Charms Microgaming Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

230 bezplatná otočenie bez vkladu na VIP Stakes 77x Stávkovanie $ 829000 Max CashOutadditional bonus: 175 točenia zadarmo na Whospunit? ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 480 Bezplatne kasíno na VIP Stakes 30x Hrajte cez CasinoEur 282000 Max cash outExtra Casino Bonus: Eur 415 Online Casino turnaj na Nirvana Yggdrasil Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 700 turnaj na VIP stávkach 55x Play cez € 899000 Max CashOutDalší bonus: 240 Loyalty Free Spins! o mužovi ocele ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 2615 Žiadny vklad Bonus Kasíno na VIP stávky 30x WageringEUR 266000 Max cash outDoplnkový bonus: $ 3165 NIE DEPOSIT CASINO BONUS na Aladdins Legacy ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 444 Online Casino turnaj na VIP stávkach 77x Stávkovanie € 598000 Max cash outExclusive Bonus: Bonus 660% vkladu na tri priania Betsoft Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

Eur 4465 Žiadny vkladový bonusový kód na VIP Stakes 44X Wager € 148000 Max CashOutAdditional Casino Bonus: 830% Bonusové bonusové kasíno na Bonus Frenzy Simba ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

EUR 575 Denný turnaj freeroll turnaja na VIP Stakes 33x stávka € 410000 Max cash outDalší bonus: £ 370 voľný čip na Empire Fortune ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 4985 NO DEPOSIT na VIP stávkach 50x stávka $ 271000 Max Výber špeciálny bonus: $ 1325 Žiadny vklad Bonus Casino na Barnstormer Bucks ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

£ 1070 Žiadny vkladový bonus na VIP Stakes 44x Wager € 586000 Max CashOutadditional bonus: $ 375 FREE Chip Casino na Stratené tajomstvo Atlantis ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 65 Bezplatná hotovosť na VIP stávkach 45X Hrajte cez Casino $ 388000 Max CashOutExclusive Bonus: $ 610 turnaj na Monster Carlo ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

85% Zápasové bonusové kasíno na VIP Stakes 65X Hrajte cez CasinoEURO 185000 Max CashOutextra bonus: € 170 Žiadny vklad kasínový bonus na hracom automate Jekyll a Hyde Playtech ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 3390 Bonus bez vkladu na VIP Stakes 77x Prehrať cez € 910000 Max CashOutspecial bonus: 380% Bonusové kasíno na Mandarin Fortune ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

230% Bonus za prvý vklad na VIP stávkach 30X WagerEUR 200000 Max cash outDalší bonus: EUR 4835 žiadny vklad kasíno bonus na Sweet Harvest ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 505 Online Casino turnaj na VIP stávkach 77x Stávkovanie $ 634000 Maximálna výplata Špeciálny bonus: $ 350 FREE Chip na noc tajomstva ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

Eur 120 Online Casino turnaj na VIP stávkach 55x Wager $ 474000 Max cash outExtra Casino Bonus: 135 Free Spins práve teraz na Sugar Rush Winter ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

110 FREE Spins na VIP stávkach 30x Stávkovanie £ 967000 Max CashOutExtra Bonus: 195 Loyalty Free Spins! na Škandinávske Babes Playn Go Slot Game ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

275% Bonusové kasíno na VIP stávkach 33x Wager € 436000 Max CashOutexclusive bonus: 55% vkladový bonusový bonus na triky alebo ošetrenie Leander Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 3855 Žiadny bonusový bonusový vklad na VIP stávkach 40X Stávkové požiadavkyEUR 685000 Max cash outExclusive Casino Bonus: 705% Bonus za prvý vklad na ples hanby ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 345 žiadny vklad bonus kód na VIP Stakes 33x stávka £ 501000 Max CashOutextra bonus: € 885 Online Casino turnaj na Treasure Run ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

590% Najlepšie bonusové kasíno na VIP stávkach 40x Hrajte cez £ 450000 Maximálne vypredanieDoplnkový bonus: 960% Bonus za kasínový zápas na Odyssee ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 3400 Žiadny vklad Bonus Kasíno na VIP stávky 65x Stávka € 401000 Max cash outSpecial Bonus: 255 bezplatná otočenie na Gangster Gamblers ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

$ 1015 Žiadny bonusový vkladový vklad na VIP stávkach 44X Stávkovanie $ 83000 Max WithdrawalExclusive Bonus: $ 350 kasíno čip na kráľa Arthura ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

EUR 405 Casino Chip na VIP stávkach 77x Hrajte cez € 565000 Maximálny výherný bonus: $ 780 Online Casino turnaj na Burlesque Hd World Match Casino Slots ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

€ 1495 žiadny vkladový bonus na VIP Stakes 66x WageringEur 906000 Maximálny výberový kasíno Exkluzívne kasíno Bonus: $ 1135 Žiadne kasíno bonusového bonusu na Cashosaurus ... 👁️ viac >>

📁 Kategória:

Vytvorené:

Bonusový kód kupónového kasína

Strana 1 z 21 2

Nespoľahlivé bonusy

Celkom: 0

Ospravedlňujeme sa, nebol nájdený bonus kasína